Diverzifikácia vidieckej ekonomiky- hĺbková správa

Poľnohospodárstvo vo vidieckych oblastiach nevytvára v súčasnom období dostatok pracovných príležitostí.

Sťahovanie predovšetkým mladých ľudí do väčších miest z dôvodov nedostatočných pracovných príležitostí a nízkych miezd na vidieku a upadajúci agrosektor by mohli viesť k jeho vyľudneniu, ak sa táto situácia nebude riešiť.

Diverzifikácia vidieckej ekonomiky predstavuje zdroj nových pracovných príležitostí založených na miestnych prírodných, materiálnych a ľudských zdrojoch a tvorbu dodatočných príjmov ako u vidieckeho obyvateľstva, tak aj u poľnohospodárskych podnikateľských subjektov s ohľadom na spravodlivé pracovné miesta a príjmy.

Oblasť vytvárania pracovných miest na vidieku je prioritne riešená prostredníctvom podpory tvorby a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, a to najmä poskytovaním služieb a spracovaním produktov nepoľnohospodárskeho charakteru, podporou relaxačných a rekreačných aktivít na vidieku, čím by malo dôjsť k stabilizácii a posilneniu vidieckej ekonomiky a generovaniu nových pracovných miest.

Pre rozvoj vidieckej zamestnanosti je rozhodujúci počet a stabilita podnikateľských subjektov, ktoré sa vo vidieckych oblastiach nachádzajú. Podpora tvorby a rozvoja nepoľnohospodárskych činností mikro a malých podnikov vo vidieckych oblastiach vrátane diverzifikácie poľnohospodárskych subjektov vrátane subjektov lesného hospodárstva, umožní ich stabilizáciu a naopak podpora na začatie podnikania mladých farmárov a malých fariem prispeje k zvyšovaniu počtu podnikateľských subjektov, čo povedie k rastu zamestnanosti. K zvyšovaniu zamestnanosti na vidieku tiež prispieva podpora investícií do lesných technológií, spracovania, mobilizácie a marketingu lesných produktov.

Podpora vidieckej ekonomiky by mala byť sústredená do oblastí zameraných na využívanie potenciálu pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, zabezpečovania komunálnych služieb, poskytovania sociálnych služieb a v prípade poľnohospodárskych a lesohospodárskych podnikov aj do oblasti spracovania a marketingu nepoľnohospodárskych produktov.

Pri návrhu a zavádzaní politík rozvoja vidieka je potrebné lepšie prepojenie medzi rôznymi subjektmi pôsobiacimi na vidieku a ich lepšia koordinácia, a to vertikálne (orgány štátnej správy a samosprávy na rôznych úrovniach – celoštátne, regionálne a miestne) aj horizontálne (podnikatelia, profesijné združenia, poľnohospodári atď.), malo by sa presadzovať uplatňovanie rozhodovacieho procesu „zdola nahor“.

Celý dokument "Diverzifikácia vidieckej ekonomiky- hĺbková správa" je dostupný na stiahnutie:

V kategórii Analýzy zo dňa 25 feb. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural