Uplatňovanie politiky kvality EÚ na Slovensku- hĺbková správa

Hodnotenie uplatňovania politiky EÚ na Slovensku prebiehalo na národnej úrovni od októbra do decembra minulého roka. Jeho hlavným podkladom bola analýza dostupných dát a platnej legislatívy, dotazníkový prieskum (prebiehajúci od 23.10. do 20.11.), porovnanie s ostatnými krajinami EÚ a konzultácia so zainteresovanými ako aj so zodpovednou sekciou MPRV SR.

Dospelo sa k záveru, že celkovo bola implementácia politiky kvality EÚ na Slovensku navrhnutá a implementovaná primerane a koherentne od jej zavedenia v roku 2003. Národný právny rámec umožňujúci implementáciu politiky kvality EÚ na Slovensku je vhodný a v súlade s právnymi predpismi EÚ. V tejto súvislosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť ďalším dobrovoľným značkám, ktoré sa používajú na vnútroštátnej úrovni, najmä pokiaľ ide o informovanie spotrebiteľov o rozdieloch medzi nimi.

Za posledných 17 rokov sa dosiahli určité pozitívne výsledky, stále však existuje veľký priestor na zlepšenie implementácie politiky kvality EÚ na Slovensku a zvýšenie jej efektívnosti. Toto opatrenie si vyžaduje väčšiu pozornosť zo strany zodpovedného ministerstva, príslušných združení, obchodu a spotrebiteľov. Preto je potrebné prijať rozhodnutie na vnútroštátnej úrovni, či sa pre toto opatrenie vyvinie viac úsilia a primerane tomu sa vloží viac zdrojov na jeho podporu. Môže to priniesť veľa multiplikačných pozitívnych efektov pre vidiek a domácu produkciu.

Hlavným problémom, ktorý vyšiel z procesu hodnotenia, je veľmi nízka úroveň informovanosti o procese implementácie politiky kvality EÚ na Slovensku a postupná strata záujmu zo strany výrobcov o registráciu ich výrobkov. Neexistuje pre nich takmer žiadna motivácia, aby sa zaujímali o proces registrácie a videli jeho výhody pre podporu svojej lokálnej produkcie. Preto by malo byť prioritou prekonanie tohto problému.

Navrhnutých bolo 8 odporúčaní, ktoré môžu výrazne prispieť k pozitívnemu zvratu pri uplatňovaní tejto politiky EU v najbližších rokoch. Za hlavnú možno považovať zahájenie inkluzívneho konzultačného procesu k spracovaniu Národnej marketingovej stratégie podporenej primeranou alokáciou finančnej podpory. Vytvorením národnej platformy výrobcov, ktorých výrobky sú už nositeľmi týchto označení, by sa podporil nielen záujem o túto politiku, ale zabezpečil by sa aj nevyhnutný rozvoj a ďalšie napredovanie v oblasti registrácie nových výrobkov a propagácie už ich existujúcich registrácií. Zvlášť treba vyvinúť viac úsilia v oblasti CHOP, kde má Slovensko aktuálne registrované len 2 výrobky. Osobitnú pozornosť je nevyhnutné venovať práci so spotrebiteľom, aby bol pravdivo informovaný o rôznych druhoch a úrovniach povinnej a dobrovoľnej registrácie výrobkov na slovenskom trhu. Dôraz na kvalitu a pôvod surovín a pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie by mal byť viac zviditeľňovaný. Pravidelná komunikácia a výmena skúsenosti s ostatnými krajinami EÚ v tejto oblasti by bola tiež prínosom.

Výstupy z hodnotenia sa využijú aj pri aktuálne prebiehajúcej verejnej konzultácii Európskej komisie k Politike kvality EÚ, v rámci ktorej sa usiluje získať názory európskych občanov a zainteresovaných aktérov na efektívnosť, účinnosť a relevantnosť súčasných opatrení, ako aj ich súlad s inými aktivitami EÚ ako aj pridanú hodnotu tohto druhu politiky vykonávanej na úrovni EÚ.

Celý dokument v anglickom jazyku je dostupný v nasledovnom odkaze: 

Evaluation Report Implementation of the EU Quality Policy in Slovakia

V kategórii Analýzy zo dňa 29 jan. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural