Občianska angažovanosť, participácia- hĺbková správa

Táto hĺbková správa o sa zaoberá pojmom "občianska angažovanosť/ participácia", ktorý sa udomácňuje aj u nás. Dobrou správou je, že si ľudia čoraz častejšie uvedomujú, že len anonymným kritizovaním veľa nedosiahnu. Pre zmenu nevyhovujúceho stavu musia aj reálne niečo spraviť. Účasť verejnosti predpokladá pochopenie rôznych postojov a rôznych riešení.

Mnohé súčasné problémy, ako napr. nárast extrémizmu, korupcia, demografické zmeny s dopadom na kvalitu sociálnej a zdravotnej starostlivosti, či ekonomický rozvoj do budúcnosti, alebo väzby vzdelávacieho systému spotrebami dneška či zajtrajška sú riešiteľné len v spolupráci mnohých zúčastnených štátnych i neštátnych aktérov. Na to je potrebné mať zadefinované verejné politiky v týchto oblastiach (čo štát väčšinou má, hoci v rôznej kvalite a aktuálnosti) a v ich rámci aj definovať role, ktoré by mali zohrávať jednotliví aktéri. Vo viacerých oblastiach verejnej politiky v súčasnosti nie je jasne určené miesto pre neštátnych aktérov vrátane mimovládnych organizácií MNO pri napĺňaní vízie a cieľov danej verejnej politiky. Či je to dôsledkom premysleného prístupu (verejný sektor vedome nechce, aby v danej oblasti pôsobili MNO, lebo to považuje za neefektívne, alebo mu to nedáva vzhľadom k politicko-ekonomickej vízii zmysel) alebo je to dôsledkom ignorancie (verejný sektor nevie, ako by súkromné neziskové organizácie mohli pôsobiť v prospech cieľov verejnej politiky) alebo je to dôsledkom zotrvačnosti z minulosti (verejný sektor sa nad takou otázkou vôbec nezamyslel).

Pre riadiace zodpovedné orgány a organizácie  týmto vysielame  jasný varovný signál. Po 16 rokoch členstva v EÚ je najvyšší čas naučiť sa skutočne efektívne využívať dostupné zdroje a používať participatívny prístup.

Na vidieku je badateľný rozdiel medzi kvalitou a dostupnosťou služieb. Služby ako zdravotníctvo, vzdelanie, sociálny systém a administratíva sú koncentrované v mestách.  Možnosti a príležitosti vo všetkých oblastiach, ktoré by uspokojili potreby ľudí žijúcich na vidieku  sú nedostatočné. Verejným inštitúciám na vidieku chýba schopnosť napredovať a inovovať, čo je jedným z hlavných dôvodov odchodu  ľudí do miest  či zahraničia.  Nevyhnutne potrebujeme zvýšiť úsilie a spoluprácu všetkých zainteresovaných aktérov a zaviesť nové metódy práce zamerané na ochranu, zveľaďovanie a rozvoj slovenského vidieka.

Slovensko potrebuje modernú, jasnú a stabilnú politiku s dlhodobou víziou reagujúcu na aktuálne globálne a európske výzvy v kontexte národných potrieb a potenciálu podporujúceho trvalo udržateľný rozvoj vidieka.

Posilňovanie aktívnej účasti verejnosti  je aj  úlohou  VIPA SK.  Informovať, sprostredkovať dialóg, prinášať  návrhy riešení. Veríme, že  vyvážená multisektorová aktívna spolupráca  zodpovedných  a  zainteresovaných subjektov  na všetkých úrovniach prinesie dobré riešenia pre celé Slovensko.

Celý dokument "Občianska angažovanosť, participácia- hĺbková správa" je dostupný na stiahnutie:

 

 

 

V kategórii Analýzy zo dňa 23 feb. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural