4 záverečné online webináre prezentácie výsledkov výskumu

PoliRural Webinar #1

Na akcie zameraná prognostika v oblasti rozvoja vidieka – Action oriented foresight for rural developement (Webinár sa uskutočnil dňa 13.6.2022)

Prognostika existuje už desaťročia s aplikáciami v širokom spektre priemyselných odvetví, od maloobchodu až po rozvoj vidieka. Najnovšie prognostiku využila Európska komisia na vypracovanie Dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti do roku 2040. Kým prognostika získava na popularite, častou chybou je myslieť si, že prognostika a výhľadové štúdie sú synonymá. Výhľadové štúdie majú svoje opodstatnenie a sú vhodné v určitých kontextoch, ale nie sú totožné s prognostikou, ktorá je viac zameraná na akciu a participáciu, než čisto na výskum.

Tento webinár predstaví prognostický rámec používaný v projekte PoliRural ako nástroj na riadenie zmien vo vidieckych regiónoch. Účastníci sa oboznámia s kľúčovými konceptmi a metódami, na ktorých je tento rámec založený. Následne sa dozvedia o predbežných výsledkoch jeho implementácie v regióne Monaghan (IE) a Gevgelija-Strumica (NMK).

Záznam webinára #1

 

 

PoliRural Webinar #2:

Nástroj na dolovanie textu pre Smart Research - Semantic explorer (Webinár sa uskutočnil dňa 22.06.2022)

Semantic Explorer alebo Semex je výkonný nástroj na analýzu textu, ktorý pracuje so štruktúrovanými a neštruktúrovanými zdrojmi údajov, aby poskytol prehľad tvorcom politík, výskumníkom, odborníkom v oblasti prognóz a iným, ktorí potrebujú robiť informované rozhodnutia a zároveň pracovať s veľkým množstvom informácií v časovom obmedzení. Typický prognostický workshop si napríklad vyžaduje rozsiahly výskum na prípravu brífingových poznámok, podkladových dokumentov a zoznamov rôznych druhov, napr. kurátorské zoznamy čítania (CRL) s odkazmi.

V PoliRural sa Semex použil na zlepšenie kvality týchto prípravných prác a produktivity osôb zodpovedných za ich vykonanie. Používatelia Semex môžu napríklad zistiť, o čom je článok alebo zoznam CRL, keď si prezrú systémom vygenerovaný súhrn, geografickú polohu, frekvenciu kľúčových slov a skóre sentimentu spojené s rôznymi odsekmi a témami – a to všetko bez toho, aby museli čítať celý text od začiatku do konca.

Tento workshop objasňuje ako bol Semex vytvorený, ako funguje, aký je jeho súčasný a budúci potenciál na základe skúseností niektorých pilotných regiónov PoliRural.

Záznam webinára #2

 

 

PoliRural Webinar #3

Systémové dynamické modelovanie – System Dynamic Modelling

uskutoční sa 13.07.2022 o 15:00 hod.

Prvý systémový dynamický model (SDM) bol vynájdený pred desiatkami rokov, keď bol internet ešte v plienkach. Odvtedy sme prešli dlhú cestu, pokiaľ ide o obrovský nárast výpočtového výkonu, dostupnosti údajov a jednoduchého prístupu k sofistikovaným nástrojom a komunikačným platformám. Je teda načase sprístupniť nástroj SDM a jeho obrovskú objasňujúcu schopnosť tým, ktorí sú zapojení do tvorby a realizácie politík v oblasti regionálneho rozvoja. Presne toto robil projekt PoliRural posledné tri roky.

Vyvinutý nástroj SDM je založený na všeobecnom vidieckom modeli, ktorý obsahuje 8 vzájomne prepojených modulov s viac ako 300 parametrami. Tento všeobecný model bol prispôsobený pre 11 pilotných regiónov na základe diskusií s každým pilotným tímom.

Pomocou tohto nástroja môžu zainteresované strany na vidieku preskúmať, ako sa môžu lokálne prejaviť trendy pod vplyvom rôznych hybných síl zmien. Môžu korigovať nežiaduce trendy alebo dosiahnuť želané vyladením politických zásahov, kým sa nedosiahne optimálna kombinácia.

Tento webinár podrobnejšie vysvetlí, ako bol nástroj SDM vytvorený, ako funguje a ako ho využívajú zainteresované strany v regiónoch PoliRural na zlepšenie plánovania vidieka.

Súčasťou podujatia bude interaktívna diskusia, ktorá umožní účastníkom klásť otázky a/alebo reagovať na ktorýkoľvek z bodov uvedených v prezentáciách.

Záznam webinára #3

 

 

PoliRural Webinar #4:

Misijne orientovaný regionálny rozvoj : príležitosti a výzvy - Mission-Oriented Regional Development: Opportunities and Challenges

Uskutoční sa 19.07.2022 o 14:30 hod.

Inovácie orientované na misie priťahujú veľkú medzinárodnú pozornosť. Vlády a národné inovačné agentúry na celom svete zostavujú svoje politiky na základe kľúčových vysoko postavených misií v snahe riešiť pretrvávajúce spoločenské výzvy.

Misie na úrovni EÚ sú podporované cez ambiciózny program Horizont Európa a sú dôležitou hnacou silou pri mobilizácii zdrojov na boj proti rakovine, zmene klímy, znečisteniu a strate biodiverzity. Okrem toho myslenie orientované na misie je pevne zakotvené v kľúčových politických iniciatívach EÚ, ako sú Európska zelená dohoda, reforma SPP, stratégia o biodiverzite a obnova a odolnosť po COVID-19. Hoci sú tieto politiky zamerané na misie formulované na úrovni EÚ, implementujú ich členské štáty, pričom každá krajina sleduje svoju vlastnú stratégiu. Nie je však jasné, ako presne sa tieto politiky budú implementovať na regionálnej úrovni, a najmä vo vidieckych regiónoch, keďže je možné, že väčší pokrok sa dosiahol v mestách ako na vidieku.

Na tomto webinári sa účastníci dozvedia o hlavných princípoch misijne orientovaného prístupu, prečo sa stal tak populárnym a prečo môže byť náročné implementovať misijne orientované politiky.

Súčasťou podujatia budú aj prípadové štúdie z dvoch regiónov PoliRural (Slovensko a Írsko), ktoré skúšajú prístup orientovaný na misie.

Na záver prebehne interaktívna diskusia, ktorá účastníkom umožní klásť otázky a/alebo reagovať na ktorýkoľvek z bodov uvedených v prezentáciách.

Záznam webinára #4

V kategórii Aktuality zo dňa 26 aug. 2022.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural