Priority pre zvýšenie atraktívnosti vidieka pre život, prácu a investície

Téme zatraktívnenia vidieka pre život, prácu a investície sa venuje prebiehajúci výskumný projektu EÚ – PoliRural, čo je skrátený názov pre kolaboratívny rozvoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí na vidieku. Jeho výstupom budú návrhy pre zefektívnenie prijímania politík pre vidiek s cieľom zatraktívnenia života na vidieku pre usadené vidiecke obyvateľstvo, ako aj pre nových alebo potencionálnych obyvateľov vidieka.

Región Slovensko je jedným z 12 pilotov medzinárodného projektu, koordinuje ho Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, Agroinštitútom š.p. a OZ Vidieckym parlamentom na Slovensku. Ďalšími pilotmi sú regióny z  Českej republiky, Poľska, Belgicka, Írska, Španielska, Lotyšska, Fínska, Grécka, Talianska, Izraela a Macedónska. 

Nasledovné priority a jednotlivé prioritné témy pre rozvoj vidieka boli identifikované prostredníctvom dotazníka a jeho SWOT analýzy, ktorý sa uskutočnil od 1.2.2020 do 1.3.2020 vo všetkých 12 pilotných krajinách. Nadväzujúci workshop identifikované prioritné témy (ďalej len „PT“) rozšíril a prehĺbil.

Nižšie uvedené prioritné témy (PT) sú zoradené podľa aktuálnej dôležitosti identifikovaných priorít (zhora nadol), pričom na každú  prioritnú tému (PT) nadväzuje existujúca politika, politika ktorú je potrebné zmeniť, alebo vytvoriť novú politiku. 

Naším cieľom je zapojiť všetkých zainteresovaných aktérov do procesu tvorby politík pre vidiek, preto sme vás radi požiadali o spoluprácu na projekte Polirural. 

Pri identifikovaní potrieb na rozvoj vidieka, prosím v priloženom súbore:

  • vyberte pre vás najdôležitejšie potreby - priority (max. 4) a prioritné témy PT (max. 6)
  • doplňte o nich údaje, ktoré získate porovnaním s vami prijatými politikami, stratégiami alebo rozvojovými dokumentmi.

Budeme radi aj za prípadné návrhy na doplnenie a úpravu jednotlivých a priorít a ich prioritných tém. Termín na spätné zaslanie je do 8. mája 2020.

 

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať emailom: reiskupova@msunitra alebo na čísle mobil: 0918/591 277.

 

Ďakujeme za Váš  čas a záujem venovaný rozvoju vidieka.

V kategórii Ukončené dotazníky zo dňa 30 apr. 2020.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural