Prípadová štúdia: FARMA ROZIAK

Poloha

Môťová (miestna časť mesta Zvolen), okres Zvolen, Bansko-bystrický samosprávy kraj, stredné Slovensko.

Špecifikácia lokality

Farmárka Janka vyrastala v gazdovskom dome v obci Môťová. Osídlenie územia súčasnej obce sa viaže ku hrádku, ktorý vznikol v období Veľkej Moravy a existoval od 9. do 11. storočia. Na počiatku stredoveku boli miestny obyvatelia známi ako privilegovaní strážcovia zveri v kráľovských lesoch a zvernici. Môťová leží na svahoch neovulkanického pohoria Javorie, ktoré je z prevažnej časti pokryté dubovo-bukovými a bukovými lesmi. Prvá písomná zmienka o obci pochádza až zo začiatku 15. storočia. Obec sa stala súčasťou okresného mesta Zvolen v roku 1946. Napriek pričleneniu Môťovej k mestu si zachovala pôvodná obec zástavbu typickú pre vidiecke sídlo. Rovnako aj vzťahy a spolunažívanie medzi obyvateľmi majú skôr vidiecku povahu ako mestskú. V minulosti sa v okolí obce pásol dobytok, polia sa nachádzali až vo vzdialenejších častiach chotára. Chovali sa hlavne kravy, ovce a obyvatelia sa venovali aj včelárstvu. Gazdovanie spojené s chovom dobytka malo sezónny charakter. Od jari do jesene sa práce sústredili okolo chovu dobytka na lúkach a pasienkoch a počas jesene a zimy sa vykonávali práce doma na dvore. Okrem poľnohospodárstva obyvatelia obchodovali s drevom z blízkych lesov a s jeho produktami. Manželia Roziakovci pokračujú v rodinnej tradícii a ich podnikateľská činnosť vytvára miestnu špecifickú atmosféru bežného gazdovského života, ktorý je pre obyvateľov mesta vzácny. Janka má prirodzene silný vzťah nielen k domu svojich predkov, ktorý manželia zveľaďujú. Osobitný vzťah má aj k Môťovej a jej miestnej  komunite. Počas svojej mladosti zabezpečovala zvonenie v miestnej zvonici a takto mala prehľad o všetkých spoločenských udalostiach v obci.  Aj to je jeden z dôvodov, prečo na ich gazdovstvo často prichádzali blízki či vzdialení susedia. Aj v súčasnosti je farma často navštevovaná nielen zvedavými turistami, ale aj miestnymi obyvateľmi. Každý návštevník tu nájde dvere vždy otvorené a okrem domácich produktov si zo sebou odnesie aj pocit pokoja, útržky spomienok, alebo aj nové známosti. Farma Roziak je miestom stretnutí ľudí, ktorým záleží na kvalite nášho života aj toho budúceho, ktorý vytvárame pre našich potomkov.

Súčasne žijete a/alebo pracujete v meste? Ak áno, v ktorom?

Farma Roziak má výhodnú polohu. Nachádza sa v bývalej obci Môťová, ktorá v súčasnosti leží na okraji mesta Zvolen. Janka sa cíti byť vidiečankou a rovnako aj komunita, ktorá tu žije podporuje Janku v podnikaní. Blízkosť mesta má výhody ľahkej dostupnosti potrebných služieb a možného odbytu farmárskych produktov priamo v meste. Napriek jednoduchej dostupnosti mesta, Janka uprednostňuje prácu doma. Práca s mliekom, či vlnou a mnohé služby, ktoré na farme poskytuje jej vždy vyplnia celý deň. Mestský život jej nechýba. Z pohľadu návštevníkov z mesta je poloha farmy výhodná, lebo je pre nich ľahko dostupná. Naviac, je v čistom a tichom prostredí na okraji mesta. Prírodné prostredie poskytuje pokoj na rozdiel od rušného mesta, kde trávia väčšinu dňa. Pre mestských obyvateľov je to oáza kľudu a možno aj inšpirácia k zmenám vnímania hodnôt života a posudzovania jeho kvality. Mestské deti, ktoré farmu navštívia spoznajú reálnu výrobu mliečnych produktov, či spracovanie mäsových výrobkov a uvedomia si rozdiel v chuti domácich potravín a potravín zo supermarketov. To má zásadný význam pre formovanie správania sa budúceho zákazníka, ktorý bude hľadieť viac na kvalitu produktov ako na ich množstvo.

Prosím, identifikujte seba v typológii podnikateľov. Ak neexistuje úplná zhoda, neváhajte poskytnúť vlastnú definíciu do podnikateľského modelu.

Farma Roziak má základy v tradíciách, v predkoch ktorí tu prežili celý život. Janka sa rozhodla ostať žiť v dome svojich predkov a zveľaďovať ich dielo – samotné gazdovstvo ako aj ovčiarstvo. Janka vyrastala a aj prežila detstvo na farme. Rovnaký vzťah k ovčiarstvu zdedil aj manžel Jaroslav. Janka pracovala desať rokov v meste, ale po Nežnej Revolúcii v roku 1989 sa spoločenská túžba po slobode prejavila aj v jej osobnom živote. Po materskej dovolenke sa do práce nevrátila a spolu s manželom začali podnikať. Podnikanie začala najprv s dvoma kravami a neskôr sa s manželom zažali intenzívne venovať ovčiarstvu. Podarilo sa im získať do dlhodobého prenájmu 17 ha pasienkov na Kráľovej. Miestny obyvatelia si zvykli na chutné mliečne produkty, ktoré od nich pravidelne kupovali. Neskôr po odchode družstva z obce Michalková manžel Jaroslav získal späť pôdu svojich predkov a začali tu pásť ovce. Štátom nesprávne nastavená politika odbytu farmárskych výrobkov spôsobila výrazné zredukovanie počtu kusov chovaných oviec. Na druhej strane táto situácia podmienila diverzifikáciu podnikania na farme. Janka sa začala zaoberať spracovaním vlny a výrobe rôznorodých vlnených výrobkov. Jej záľuba prerástla až do obchodnej činnosti a schopnosti učiť remeslo aj iných záujemcov. Na farme sa konajú kurzy spracovania vlny a je o ne záujem. Do rodinného podnikania sa postupne začali zapájať deti. Vo dvore si dcéra založila mydláreň, kde vyrába prírodné mydlá s kozím mliekom. Janka sa venuje aj spracovaniu mliečnych výrobkov, a okrem toho príležitostne pripravuje domáce špeciality na oslavy, prevádzkuje ubytovanie, či preberanie zásielok. Podnikateľská činnosť postavená na pevných základoch, na tradíciách, na rodinných a spoločenských väzbách sa postupne rozvetvila a mnohé aktivity preberajú deti. Preto môžeme Janku charakterizovať ako podnikateľku, farmárku ktorá je úspešnou nasledovníčkou na rodinnej farme a ktorá postupne diverzifikuje jej aktivity.

Aká je povaha Vašej aktivity (business modelu)?

Janka by nedokázala žiť inde. Vždy chcela ostať v rodičovskom dome a živiť sa tým, čo dom poskytol. Vyjadruje to názorne príbehom z Biblie. Je o vdove, ktorá mala dlžobu, a ak by ju nesplatila, tak by ju vzali do otroctva. Od Elizea dostala radu: „Žena pozri sa, čo máš v dome.“ V dome mala iba trochu oleja. Pozbierala nádoby od susedov a Elizeus sa modlil, aby mala dostatok oleja. Predala ho a dlžoby splatila. Citát presne vyjadruje Jankin postoj k podnikaniu. Každý sa má spoliehať hlavne na svoje zázemie, začať pracovať s tým, čo má k dispozícii a z toho si odvodiť cieľ podnikania. A ostatné aktivity sa časom spontánne pridajú a podnikateľský model sa môže rozšíriť. Dôležitý je vzťah k miestu podnikania, v Jankinom prípade je to rodičovský dom. Atmosféra miesta s akousi „neviditeľnou ochranou“ s myšlienkami previazanými na predkov. Súdržnosť v rodine a v miestnej komunite vytvárajú pevné základy pre podnikanie. To je v súčasnej dobe nesmierne dôležité, lebo podnikatelia často čelia nezmysleným byrokratických prekážkam a ťažko predvídateľnej situácii na trhu. Pocit zázemia a stability im tieto prekážky umožňuje ľahšie prekonať. Janka dlhoročne spolupracuje s OZ Vidiecky parlament na Slovensku (OZ VIPA SK), pravidelne sa zúčastňuje akcií, ktoré OZ VIPA SK organizuje a prináša svoje skúsenosti aj vedomosti širokému spektru verejnosti. Na druhej strane, OZ propaguje akcie Farmy Roziak. Ako jeden z mnohých príkladov je kurz spracovania vlny.

O úspešnosti podnikateľského modelu svedčí aj fakt, že Janka získala v roku 2010 ocenenie Líderka roka, ktoré každoročne udeľuje OZ VIPA SK. A v roku 2019 bola finalistkou v súťaži podnikateľka roka, ktorú organizuje Slovak Business Agency.
Okrem samotnej práce na farme je veľmi dôležitá aj propagácia aktivít na farme ako aj jej vlastnej identity - toho čo ju odlišuje od iných fariem.
Mesto Zvolen zdieľa základné informácie o Farme Roziak na web stránke mesta.
Mnohé časopisy uverejnili s Jankou rozhovory, čo znamená popularizáciu farmy nielen na regionálnej ale aj na celoštátnej úrovni:

Farma pravidelne zverejňuje novinky a plánované aktivity na stránke Facebook.
Farma Roziak ponúka mnoho služieb, ktoré sú pre zákazníkov dostupné online:

Kedy ste začali s podnikaním?

Janka začala s podnikaním po roku 1989, po Nežnej Revolúcii. Keď sa jej skončila materská dovolenka, jej pôvodnú pracovnú pozíciu zrušili. Nedokázala si predstaviť, že by sa opäť vrátila do kancelárie. Mohla bývať na sídlisku v paneláku, v blízkosti centra mesta. Ale nedokázala by tam žiť, keď zdedila dom po otcovi v Môťovej, ku ktorému pociťuje silné rodinné aj citové väzby. Pozná tu dobre miestnu komunitu, a nevie si bez nich predstaviť život v spoločnosti anonymných obyvateľov sídliska. Dôležitým motivačných faktorom je aj potreba odovzdať svoje vedomosti potomkom, ktorých denno-denne manželia zaúčali a aj zaúčajú do prác na farme. Jedna dcéra vyrába prírodné mydlá, druhá domáce čokolády a syn sa zaúča do chovu dobytka. Silný vzťah k pôde a k majetku sa rovnako prejavuje aj u detí. Preto je potrebné, aby sa neskôr dohodli, kto a v akom rozsahu bude ďalej podnikať na farme.
Významným faktorom, ktorý podporil úspech v podnikaní v začiatkoch bol pozitívny a tradíciami podporený vzťah oboch manželov k chovu oviec. V roku 2017 chovali 400 kusov oviec. Kvôli nesprávnej politike odbytu domácich produktov a dotačnej politike pre malých farmárov stádo výrazne zredukovali. Ale silný vzťah k ovciam pretrval a pretransformoval sa do spracovania ovčej vlny a výroby vlnených výrobkov. Pri výrobe vlnených výrobkov, ako sú tkané koberce Janke veľmi pomohli svojimi radami dôchodkyne zo susedstva. Zo všetkým treba začať pomaly, postupne si vylepšovať kvalitu a budovať si okruh známych, ktorí ochotne poradia a potom vznikne okruh trvalých zákazníkov. Tak, ako Janka získavala skúsenosti pri spracovaní vlny, zistila, že ich môže odovzdávať iným záujemcom. Na farme sa zvyknú konať päť dňové kurzy spracovania vlny, ktoré Janka lektoruje a zapája sa do rôznych aktivít v OZ Naša vlna.

S akými výzvami ste sa museli vysporiadať?

- S byrokraciou, ktorá výrazne utlmuje talenty v podnikaní. Tejto výzve čelí zrejme každý malý a stredný podnikateľ na Slovensku.
- Výzvou do budúcna je rozšírenie činností v podnikaní s vlnou (napríklad výrobou oblečenia ako sú lajblíky).
- Oslavy – svadobné obrady v humne. Svadby sa v minulosti bežne organizovali v humne a Janka by chcela na túto tradíciu nadviazať. Sama si pamätá svadbu v humne svojej rodiny, ktorá trvala 3 dni. Dôležité je, aby sa hostia cítili dobre a mali príjemný zážitok na celý život.
- Rada by občas v miestnej zvonici rozozvučala zvony ručne, ako to bolo, keď bola vo funkcii zvonárky počas svojej mladosti. Keď sa nad Môťovou rozozvučí zvon, nielen Janka, ale aj všetci obyvatelia si uvedomujú potrebu patriť k miestu, kde je ich domov a kde sa cítia dobre.

Aké sú kľúčové faktory úspechu, ktoré chcete zdieľať s ostatnými?

  • Podnikanie by nás malo baviť a mali by sme v ňom nachádzať uspokojenie svojich potrieb. Vykonávanie, i keď aj fyzicky náročnej práce nám musí prinášať radosť. Potom rastie aj chuť a odhodlanie prekonávať prekážky.
  • Všetko nové s čím sa človek v živote stretne a naučí sa treba využiť v podnikaní.
  • Vždy treba začínať podnikať s vybavením a vecami, ktoré máme k dispozícii v dome. Podnikateľ sa nemôže spoliehať na pomoc zvonka. Musí využiť všetky svoje vlastné zdroje a potenciál, aby naštartoval podnikanie a rôzne ďalšie aktivity sa začnú spontánne pridávať. Potom si stačí iba vybrať a rozvíjať tie, s ktorými sme vnútorne zosúladení.
  • Je vhodné, keď obaja partneri v podnikaní majú spoločné ciele. V prípade Farmy Roziak je to chov oviec, na ktorý potom neskôr nadviazali rôznorodé iné podnikateľské aktivity.

Radi by sme natočili krátke video o úspešných podnikateľoch. Prajete sa zúčastniť? 

Áno.
Spracovanie vlny a výroba výrobkov z vlny je prezentované v relácii RTVS Remeslo má zlaté dno.

V kategórii Príklady správnej praxe zo dňa 06 dec. 2020.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural