Prípadová štúdia: OZ LIŠOV MÚZEUM

Poloha

Lišov, južná časť stredného Slovenska; okres Krupina, hranica Nitrianskeho a Bansko-Bystrického samosprávneho kraja.

Špecifikácia lokality

Jakub sa narodil v obci Hontianske Moravce a jeho predkovia žijú v neďalekej obci Lišov od roku 1760. Jakub vyrastal v obci a po ukončení strednej školy v roku 2013 odišiel do zahraničia. Najprv pracoval ako dobrovoľník pre britskú organizáciu Grampus Heritage and Training Ltd. (riaditeľ organizácie je Martin David Clark) a dva roky pracoval ako projektový manažér a lektor na niekoľkých projektoch Erasmus+. Navštívil mnoho krajín v Európe a Afrike. V roku 2015 sa s bohatými skúsenosťami vrátil späť na Slovensko. Založil občianske združenie OZ Lišov Múzeum. Jakub strávil podstatnú časť svojho súkromného a profesionálneho života v malej dedinke Lišov (asi 250 obyvateľov). Lišov sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska, na hranici Nitrianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja, v historickom regióne Hont. Región Hont turisti dobre poznajú vďaka živým ľudovým tradíciám, vidieckej architektúre a vinohradníctvu, ktoré je známe svojimi špecifickými miestnymi samorodými odrodami viniča. Krajina má typický vidiecky charakter. Lišov má zachované ľudové domy a vyskytujú sa tu špecifické skalné obydlia vytesané do tufových hornín sopečného pohoria (Krupinská planina). Dnešné územie obce bolo osídlené neolitickými kultúrami a aj v mladšej dobe bronzovej. Prvá písomná zmienka o stredovekej dedine pochádza z druhej polovice 13. storočia. Farmárstvo, konkrétne vinohradníctvo a kamenárstvo, boli v minulosti typickými činnosťami obživy. Krajina na Slovensku všeobecne trpí vyľudňovaním. Nie je to však prípad Lišova. Prevláda tu populácia produktívnej vekovej skupiny a za posledných 20 rokov sa nepozoroval pokles populácie. Tieto predispozície vidieckeho prostredia okrem iných faktorov stimulovali založenie Občianskeho združenia (OZ) Lišov Múzeum v roku 2015. OZ Lišov Múzeum sa za posledných 5 rokov stalo populárnym a priťahuje aj zahraničných návštevníkov. To znamená, že doposiaľ nepovšimnutá, ale malebná obec Lišov sa stala známou ďaleko za hranicami regiónu a Slovenska.

Súčasne žijete a/alebo pracujete v meste? Ak áno, v ktorom?

Jakub má trvalé bydlisko v malej dedinke Lišov. Pol roka žil v hlavnom meste Slovenska. Bratislava je známa slávnou históriou, ktorá sa odzrkadľuje v zachovanom vzhľade starého mesta s ranno-stredovekými a stredovekými stavbami.
Od roku 2017 pracuje pre OZ Vidiecky parlament na Slovensku (OZ VIPA SK). OZ VIPA SK sídli v starom stredovekom banskom meste Banská Bystrica, ktoré sa nachádza na strednom Slovensku. Poslaním OZ VIPA SK je podpora zlepšovania kvality života na vidieku a podpora miestnych iniciatív, najmä aktívnych mladých ľudí. V súčasnej dobe, Jakub študuje históriu na Katedre histórie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska. Staroveké obdobie Nitry je silno previazané so slovanskými a ranno-stredovekými kultúrami, ktoré žili v minulosti na súčasnom území Slovenska. Počas posledných 7 rokov získal skúsenosti zo života v mestách, z cestovania do zahraničia a navštevovania rôznych miest a dedín v zahraničných európskych a afrických krajinách. Tieto aktivity boli organizované v rámci medzinárodných projektov, ktorých sa zúčastnil. Rôzne miesta, ktoré navštívil pozitívne stimulovali jeho osobný a profesionálny život. Naviac, denný kontakt s dejinami počas súčasného štúdia na univerzite sa odráža v jeho záujme o hlbšie skúmanie kultúrnych, historických vzťahov a tradícií a Jakub pociťuje potrebu sprostredkovať vedomosti miestnej komunite Lišova a taktiež turistom.

Prosím, identifikujte seba v typológii podnikateľov. Ak neexistuje úplná zhoda, neváhajte poskytnúť vlastnú definíciu do podnikateľského modelu.

Životný príbeh Jakuba možno jednoducho sprostredkovať ako príbeh úspešného mladíka vytvárajúceho novú kvalitu dediny „zabalenej“ v tradíciách. Jeho predkovia žijú v Lišove od roku 1760. Jakub začal pracovať ihneď po ukončení štúdia. Pracoval v zahraničí na medzinárodných projektoch, ktoré mu umožnili trénovať cudzie jazyky a získať odborné zručnosti a medzinárodné skúsenosti ako vedúci tímu, projektový manažér a lektor. Od roku 2017 pracuje pre OZ VIPA SK. Táto pracovná pozícia mu priniesla kontakty a interakcie s vidieckym obyvateľstvom a s obcami na Slovensku a viedla ho k hlbšiemu spoznaniu potrieb vidieckej komunity. V súčasnosti študuje históriu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jakubov odborný záujem o históriu a pracovné skúsenosti vyústil do založenia OZ Lišov Múzeum v roku 2015. Vďaka kultúrnym podujatiam a festivalom, ktoré sa spájajú s Lišovským Múzeom je obec známa pre turistov aj za hranicami regiónu Hont. OZ financovalo aj vznik Galérie Masiek, ktorá obsahuje zaujímavú zbierku masiek z rôznych krajín z celého sveta, ktoré priťahujú aj zahraničných návštevníkov. To znamená, že Jakuba možno charakterizovať ako „hybridného nového účastníka“, ktorý do obce Lišov uviedol nový prvok vzdelávacieho a poznávacieho cestovného ruchu. Jeho obchodný model je založený na tradíciách a dedičstve a obohatený o inovatívne prvky.

Aká je povaha Vašej aktivity (business modelu)?

Jakub založil OZ Lišov Múzeum v roku 2015 a stal sa riaditeľom. Múzeum Lišov funguje ako inovatívna komunitná organizácia poskytujúca vzdelávací cestovný ruch v malej dedinke Lišov. OZ poskytuje turistické vzdelávacie aktivity a služby vo svojich troch budovách; prvou je tradičný Lišovský ľudový dom s názvom „Lišovská Izba“ a predstavuje typické miestne a regionálne architektonické prvky v miestnosti, ktorá je zariadená v ľudovom vidieckom štýle; druhým je replika keltského obydlia; a tretia je Galéria Masiek, v ktorej je malý obchod s ručne vyrábanými výrobkami od miestnych remeselníkov, umelcov, a poľnohospodárov. OZ Lišov Múzeum v súčasnosti pracuje na rekonštrukcii domu z roku 1887. Na renováciu sa využívajú pôvodné materiály ako sú hlina, kameň a drevo. V budúcnosti sa plánuje, že tu bude kaviareň. Múzeum v Lišove sa aktívne podieľa na vzdelávacích aktivitách financovaných z programu ERASMUS+ a prostredníctvom tohto grantového programu bolo ročne realizovaných niekoľko výmenných pobytov. Podnikateľská stratégia vzdelávacieho cestovného ruchu spája inovatívne aspekty, ktoré interagujú s odbornými znalosťami miestnej a regionálnej histórie a tradícií. Táto hlavná činnosť sa ďalej diverzifikuje na služby poskytované priamo v troch budovách.

Obchod s miestnymi výrobkami vytvára základ pre ďalšiu propagáciu miestnych výrobkov turistami, ktorí navštevujú aj iné regióny Slovenska a zahraničia. Takouto formou môžu zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými potenciálnymi návštevníkmi. Obchod s miestnymi výrobkami je veľmi dôležitým prvkom obehového hospodárstva, ktoré je prospešné pre oživenie slabých ekonomických aktivít v odľahlých a ekonomicky marginalizovaných dedinách, ako je to aj v prípade Lišova. OZ Lišov Múzeum organizuje rôzne podujatia a festivaly. Veľmi pôsobivé sú vianočné trhy, ktoré sa organizujú v muzeálnom komplexe. Múzeum v Lišove kladie dôraz udržateľnosť podnikateľských aktivít, čo znamená využitie miestnych materiálov a využívanie zdedených remeselníckych zručností a tovary vyrobené v obci, či regióne. V konečnom dôsledku všetky tieto udržateľné činnosti podporujú kvalitu krajiny a zvyšujú pridanú hodnotu vidieckeho prostredia. Zachovaná ľudová architektúra a tradične obhospodarovaná poľnohospodárska krajina vytvárajú hodnotné črty krajinného rázu, ktoré zvyšujú atraktivitu krajiny pre turistov v porovnaní s komerčne obhospodarovanou poľnohospodárskou krajinou s monokultúrami a veľkoblokmi polí. Okrem toho, tradičné krajiny majú významné prírodné hodnoty a sú bohaté na biodiverzitu.
OZ Lišov Múzeum sa stalo populárnym aj prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí: [email protected] www.lisovmuzeum.sk
Jakub spolupracuje s Lišovom a ďalšími obcami a delí sa o aktivity múzea prostredníctvom oficiálnych webových stránok:

Časopisy poskytujú informácie o činnosti múzea prostredníctvom webových stránok širokej verejnosti, na národnej úrovni sú to napríklad:

Realizované aktivity sa pravidelne zverejňujú a aktualizujú na sociálnych sieťach, napríklad na Instagrame a Facebooku.
OZ Lišov Múzeum a osobitne Galéria Masiek sú propagované na medzinárodnom turistickom portáli Tripadvisor.

Kedy ste začali s podnikaním?

Dom, v ktorom sídli múzeum, sa nazýva Lišovská Izba (tradične zariadená ľudová izba). Tradične zariadená ľudová izba má charakter múzejnej expozície. Od roku 2009 bola zaradená do evidencie zariadení Slovenského národného múzea. OZ Lišov Múzeum založil Jakub Dvorský, Adriana Patková a Martin David Clark v roku 2015 ako neziskovú mimovládnu organizáciu. Dom múzea bol pôvodne postavený v roku 1916. V minulosti ho obývali veľké mnohopočetné rodiny. Neskôr, aj keď v dome existovala expozícia múzea, v posledných desaťročiach postupne chátral. Rekonštrukciu začal Jakub Dvorský so svojou mladou entuziastickou priateľkou Adrianou Patkovou. Stretli sa na Cypre a obaja boli motivovaní podporovať zachovanie slovenskej ľudovej kultúry. O svojom koníčku a povolaní historika Jakub povedal: „Predtým som pracoval na podobných projektoch na Cypre a vo Veľkej Británii. Potom prišiel nápad urobiť niečo podobné aj na Slovensku. Toto múzeum bolo ponúkané na predaj. Aj keď bolo v dosť zlom stave, s nadšením sme sa rozhodli ho opraviť a zrekonštruovať.“  V roku 2015 sa múzeum stalo jedným z partnerov spoločnosti Grampus Heritage and Training Ltd. Je to nezisková organizácia so sídlom vo Veľkej Británii, kde pôsobí už 26 rokov. Financie na rekonštrukciu múzea boli pokryté projektom EVEHD (Zapojenie dobrovoľníkov do objavovania európskeho dedičstva) (2014 - 2015). Projekt bol zameraný na zapojenie dobrovoľníkov (Slovensko, Veľká Británia, Cyprus, Nemecko, Rumunsko, Island a Turecko) do obnovy a zachovania miest európskeho kultúrneho dedičstva. Jakub Dvorský o projekte povedal: „Vďaka projektu mohli prísť do Lišova v minulom roku na štyri mesiace študenti z rôznych krajín. Spoločne sa nám podarilo opraviť steny, vyrobili sme omietky aj v interiéri a exteriéri a vyčistili sme celý dom. Bolo to náročné, ale pomaly to prináša ovocie.“ Múzeum bolo v rokoch 2015 až 2016 zrekonštruované. Jakub a Adriana v súčasnosti vykonávajú rekonštrukčné práce viac menej dobrovoľne. Neskôr v roku 2017 bola v blízkosti múzea založená Galéria Masiek. Sú tu zozbierané a vystavené rôzne masky z mnohých krajín, najmä z Afriky. V lete 2016 sa začala a stále pokračuje výstavba repliky keltského obydlia. Postavili ho študenti z Anglicka, Rumunska a Nemecka počas programu výmeny študentov. Obydlie pozostáva z dreva, steny sú vypletané z lieskových prútov a pokryté hlinenou omietkou. Ďalšie výmeny študentov v rámci programu Erasmus+ sa uskutočnili počas leta v roku 2017. Lišovské múzeum prostredníctvom vedúceho partnera Grampus Heritage and Training Ltd. hostilo niekoľko skupín (5 - 6) pozostávajúcich zo 7 študentov zo Škótska (dve skupiny za mesiac). Študenti robili stavebné práce, pracovali na replike keltského domu a renovovali Galériu Masiek. Múzeum v Lišove sa zapojilo aj do medzinárodných projektov podporujúcich kvalitu života na vidieku, ako napríklad PRIDE: Partnerstvo pre skvalitnenie a rozvoj vidieka v Európe alebo PEATS - Tradičné zručnosti.

S akými výzvami ste sa museli vysporiadať? 

 • Boj s byrokraciou pri zriaďovaní a každodennom fungovaní OZ.
 • Dostupnosť času a zdieľanie viacerých pracovných pozícií - ako riaditeľ, riešiteľ projektov, moderátor konferencií, turistický sprievodca, lektor atď.
 • Prepojenie multidisciplinárnych poznatkov z oblasti histórie, cestovného ruchu a vzťahov s verejnosťou a kontinuálne vzdelávanie.
 • Neustále hľadanie finančných prostriedkov prostredníctvom grantových schém a predkladanie žiadostí o granty, je časovo náročné.
 • Požiadavka na väčšie možnosti domácej grantovej podpory pre neziskové mimovládne organizácie podporujúce budovanie zdravých vzťahov v miestnych komunitách, ktoré by mohli byť určené najmä pre aktívnych mladých ľudí.
 • Hľadanie nadšeného a spoľahlivého mladého personálu, ktorý je ochotný pracovať čiastočne na dobrovoľníckej báze.
 • Posilnenie spolupráce medzi miestnymi výrobcami pri vytváraní miestneho trhu a ponúkaní výrobkov na miestnych trhoch.
 • Rozvoj miestnych spoločenstiev, v ktorých by si mali uvedomiť hlavne mladí ľudia výhody vidieckeho života a pridanú hodnotu vidieckej krajiny.
 • Posilnenie vzťahu medzi staršou generáciou a mládežou. Staršie osoby dokážu priniesť mladej generácii zdedené remeselné zručnosti a svoju múdrosť získanú počas života, ale komunikácia je stále nedostatočná a neúčinná.

Aké sú kľúčové faktory úspechu, ktoré chcete zdieľať s ostatnými?

Jakub by chcel zdieľať kľúčové faktory úspechu v podnikaní na vidieku:

 • Publikovanie udalostí a správ v regionálnych a národných podcastoch masmédií.
 • Rozvoj destinačného cestovného ruchu súvisiaci s konkrétnymi atrakciami, ktoré sú spojené s pravidelnými podujatiami a festivalmi. Budovanie komunity pravidelných a lojálnych zákazníkov, ktorí sú ochotní zdieľať svoje pozitívne skúsenosti so širšou verejnosťou.
 • Prepojenie cestovného ruchu a vzdelávania.
 • Implementácia teoretických poznatkov získaných počas štúdia do obchodného modelu a prepojenie teoretických poznatkov s praxou.
 • Účasť na domácich a medzinárodných výmenách študentov a zamestnancov v rámci programu ERASMUS+ a iných grantových schém.
 • Dobrovoľná práca v neziskovej mimovládnej organizácii počas štúdia s cieľom získať skúsenosti v oblasti vzťahov s verejnosťou a porozumenie sociálnym, kultúrnym a hospodárskym problémom spoločnosti.
 • Komunikácia s kolegami zo zahraničia, zdieľanie vízií a názorov.
 • Využitie grantovej podpory a pracovnej sily pokrytej grantovými mechanizmami na rekonštrukciu alebo úpravu nehnuteľností používaných v ďalších obchodných činnostiach.
 • Diverzifikácia činností v neskorších fázach podnikania a podpora krátkeho trhového reťazca v miestnych obchodoch. Znamená to obchodovanie s miestnym tovarom, poskytovanie služieb pre turistov súvisiacich s miestnymi výrobkami atď.
 • Pravidelná mediálna komunikácia a zdieľanie udalostí a festivalov na sociálnych sieťach a na webových stránkach.
 • Rozvoj trvalo udržateľných aktivít v oblasti „mäkkého“ cestovného ruchu, ktorý je zosúladený s miestnymi ľudskými zdrojmi a prírodným potenciálom vidieckeho prostredia.

Radi by sme natočili krátke video o úspešných podnikateľoch. Prajete sa zúčastniť?

Áno.

Podnikateľské aktivity OZ Lišov Múzeum sú propagované online:

V kategórii Príklady správnej praxe zo dňa 10 dec. 2020.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural