Reštart vidieka po dopadoch pandémie COVID-19

V rámci výskumného projektu Horizont 2020 „PoliRural“, zameraného na zatraktívnenie vidieka pre život, prácu a investície, sa výskumné tímy naprieč krajinami EÚ aktuálne venujú dopadom pandémie na vidiek a hľadajú spoločne možnosti jeho reštartu.

Slovenskí partneri (SPU v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút š.p. a Mesto Nitra) spracovali anonymný dotazníkový prieskum s cieľom získať čo najširšiu škálu názorov ľudí žijúcich alebo pracujúcich na vidieku, aby bolo možné identifikovať, ktoré aspekty ich života boli najviac postihnuté touto pandémiou.

Dotazník je k dispozícii na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/polirur-covid alebo priamo na stránke vytvorenej v rámci projektu, ktorá obsahuje mnohé priebežné výsledky výskumu: https://atraktivnyvidiek.sk/kategoria/dotazniky. Zámerom je inkluzívnym a participatívnym spôsobom zistiť dopady na vidiek a následne na to sformulovať odporúčania pre jeho udržateľný reštart.

Pandémia pre našu spoločnosť prináša jedinečné výzvy, ale poskytuje aj jedinečné príležitosti a možnosti rozvoja. Je to príležitosť prehodnotiť naše súčasné systémy a nabrať nový smer k trvalej udržateľnosti a budovaniu odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom.

V rámci projektu sa postupne buduje „Vízia pre atraktívnejší vidiek“, v rámci ktorej boli identifikované tri kľúčové oblasti rozvoja:

  1. Trvalo udržateľný a odolný potravinový systém,
  2. Diverzifikácia vidieckej ekonomiky
  3. Rozvoj občianskej spoločnosti.

V kategórii Aktuality zo dňa 22 feb. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural