SWOT analýza

SWOT analýza silných a slabých aspektov slovenského vidieka umožnila lepšie porozumieť tomu, čo robí vidiecke oblasti a profesie atraktívne alebo neatraktívne pre usadené obyvateľstvo, ako aj pre nedávnych alebo potenciálnych nováčikov. Poskytla cenné informácie o tom, ktoré aspekty atraktívnosti vidieka je potrebné posilniť alebo zlepšiť a ktoré sú už na dobrej úrovni.

Celkový proces implementácie:

V čase od 1.2.2020 do 1.3.2020 prebiehal dotazníkový prieskum.

7 tematických okruhov bolo zoradených podľa priorít a v rámci nich boli identifikované prioritné témy:

 • dostupnosť verejných a iných služieb
 • rekreačné a spoločenské aktivity
 • životné podmienky, kvalita života a životný štandard
 • demografický a ľudský kapitál
 • podnikanie, ekonomika a inovácie
 • sociálne a kultúrne aspekty vidieckych oblastí
 • životné prostredie a biodiverzita

Kľúčová výskumná otázka bola formulovaná: „na základe akých faktorov by mohol človek rozhodnúť zostať, opustiť alebo migrovať na vidiek, zamestnať sa na vidieku alebo stať sa „mestským farmárom“ vo vidieckej oblasti?“

Počas workshopu boli dotazníkom identifikované prioritné témy konzultované a doplnené s aktérmi na vidieku v rámci panelu PoliRural. Celkovo bolo spolu identifikovaných 64 prioritných tém, ktoré boli zúžené na 32. 

32 prioritných tém bolo konzultovaných so starostami obcí, primátormi miest a VÚC a výstupom je 6 prioritných tém:

 1. podporiť tvorbu pracovných príležitostí s primeraným mzdovým ohodnotením a so zreteľom na podporu malých a stredných podnikov, ekologických firiem a udržateľných podnikov (obehová ekonomika)
 2. rozvinúť vhodné podmienky pre rozvoj udržateľného pôdohospodárstva a lesného hospodárstva cez prijatie dlhodobej vízie, obnovenie potravinovej sebestačnosti, podporu lokálnej produkcie, zvýšenie objemu štátnej pomoci, zvýšenie transparentnosti prideľovania priamych platieb a projektových podpôr Programu rozvoja vidieka, venovanie osobitnej pozornosti mladým, malým a rodinným farmárom
 3. vytvárať udržateľné obývanie vidieka v kontexte zmeny klímy s dôrazom na udržateľné využívanie prírodných zdrojov a prijímanie environmentálnych opatrení v krajine
 4. zlepšiť vhodné možnosti bývania vo vidieckych oblastiach
 5. zlepšiť kvalitu poskytovania verejných služieb
 6. zvýšiť počet živých komunít a miestnych aktivít zameraných na občanov, vrátane podpory miestnych organizácií propagujúcich regionálne špeciality, remeslá, tradície.

Analýzou výsledkov budeme hľadať  odpovede na otázky: „Čo sa zmenilo na regionálnej úrovni?“, „Aké podobnosti / rozdiely sa dajú zistiť z porovnania medzi pilotmi projektu ?“ a ako výsledok ponúkneme novú definíciu „Atraktívnosť vidieka je…“

Celý dokument Zhromažďovanie a analýza potrieb / Needs gathering and analysis (jazyk EN)

V kategórii Analýzy zo dňa 10 nov. 2020.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural