Závery z národnej záverečnej konferencie POLIRURAL

Dňa 8.6.2022 sa v kongresovej sále v Kúrii na Táľoch konala konferencia pod názvom - Spájame sa pre vidiek - ,,Vízia pre atraktívnejší vidiek" v rámci projektu PoliRural H2020, ktorého sme súčasťou.

Dokument vízie atraktívnejšieho vidieka sa formoval počas dvoch rokov v inkluzívnom a participatívnom procese v rámci výskumného projektu Horizont 2020 pod názvom „Kolaboratívny rozvoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí na vidieku“, v skratke PoliRural (politiky pre vidiek).

Počas trvania projektu postupne kreujeme EÚ definíciu „atraktívnosti vidieka“ a v rámci analyticko-prognostickej práce sa zameriavame na vypracovanie „Vízie pre atraktívny vidiek“ so zámerom, aby bola zakotvená v ústavnom zákone s cieľom zabezpečiť dlhodobú stabilitu, kontinuitu, jasnosť a jasné strategické smerovanie slovenského vidieka, pôdohospodárstva a vidieckej ekonomiky a pripraviť pôdu pre udržateľnú budúcnosť pre všetkých. Aj preto sa proces tvorby „Vízie“ v septembri 2020 začal v Národnej rade Slovenskej republiky za účasti predsedu NR SR, predsedu a členov Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ako aj ďalších poslancov NR SR, počas tradičnej oslavy „Dňa vidieka v NR SR“. „Vízia“ zakotvená v ústavnom zákone môže pomôcť tvorcom politík vyhnúť sa opakovaným zmenám priorít pri zmenách vlád a udržať celkové strategické smerovanie pôdohospodárstva a vidieka v dlhodobom horizonte.

Návrh „Vízie“ sme predstavili už na štyroch podujatiach na Slovensku.

Teraz po skončení konferencií spracovávame v zmysle pripomienok ďalšiu verziu dokumentu, ktorú by sme radi následne prezentovali v NR SR. Podieľali sme sa aj na príprave Európskej dlhodobej vízie pre vidiek a plánujeme sa ďalej zapájať do participatívnych aktivít pri jej ďalšom formovaní.

Na našej projektovej web stránke, ako aj na stránke www.polirural.eu sú dostupné podrobné informácie o doterajších výstupoch projektu. Okrem iného tu nájdete aj vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zo začiatku tohto roka, do ktorého sa zapojilo 477 respondentov a v rámci ktorého sme zisťovali dopady pandémie na vidiek. Pandémia zasiahla životy všetkých, zastavila život ako sme ho poznali doteraz a jej dopady je možné výraznejšie vnímať na vidieku. Paralyzoval sa cestovný ruch, oslabila sa pôdohospodárska výroba a na plno sa prejavila nedostatočná infraštruktúra verejného zdravotníctva, ako aj zvýšená sociálna izolácia na vidieku. Hlbšie sme si uvedomili aj našu neustále sa prehlbujúcu závislosť na dovozoch potravín. Odhalili a prehĺbili sa tak dôsledky viacerých dlhodobých hrozieb, ktorým čelia vidiecke oblasti a potvrdila sa naliehavá potreba oživiť a reštartovať vidiek.

Vidiecke regióny majú veľký potenciál prinášať riešenia súčasných a vznikajúcich výziev a môžu významne prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja a európskej Zelenej dohody tým, že budú reagovať na zmenu klímy, stratu biodiverzity a hospodársky pokles; poskytovaním opatrení týkajúcich sa zmierňovania emisií skleníkových plynov, biotopov a ekonomických príležitostí prostredníctvom udržateľnej výroby potravín a energie z obnoviteľných zdrojov.

Okrem jedinečných výziev predstavuje toto obdobie aj jedinečnú príležitosť na prehodnotenie súčasných systémov a ich nové nastavenie smerom k trvalej udržateľnosti a odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa konferencie zúčastnili!!!

      

V kategórii Aktuality zo dňa 20 jún. 2022.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural