Fórum - Príspevky

Späť na Vízia pre atraktívny vidiek

Diverzifikácia vidieckej ekonomiky

Odoslať odpoveď
1758 Prezretí
Moderator
Moderator

Poľnohospodárstvo vo vidieckych oblastiach nevytvára v súčasnom období dostatok pracovných príležitostí. Sťahovanie predovšetkým mladých ľudí do väčších miest z dôvodov nedostatočných pracovných príležitostí a nízkych miezd na vidieku a upadajúci agrosektor by mohli viesť k jeho vyľudneniu, ak sa táto situácia nebude riešiť. Diverzifikácia vidieckej ekonomiky predstavuje zdroj nových pracovných príležitostí založených na miestnych prírodných, materiálnych a ľudských zdrojoch a tvorbu dodatočných príjmov ako u vidieckeho obyvateľstva, tak aj u poľnohospodárskych podnikateľských subjektov s ohľadom na spravodlivé pracovné miesta a príjmy. Oblasť vytvárania pracovných miest na vidieku je prioritne riešená prostredníctvom podpory tvorby a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, a to najmä poskytovaním služieb a spracovaním produktov nepoľnohospodárskeho charakteru, podporou relaxačných a rekreačných aktivít na vidieku, čím by malo dôjsť k stabilizácii a posilneniu vidieckej ekonomiky a generovaniu nových pracovných miest. Pre rozvoj vidieckej zamestnanosti je rozhodujúci počet a stabilita podnikateľských subjektov, ktoré sa vo vidieckych oblastiach nachádzajú. Podpora tvorby a rozvoja nepoľnohospodárskych činností mikro a malých podnikov vo vidieckych oblastiach vrátane diverzifikácie poľnohospodárskych subjektov vrátane subjektov lesného hospodárstva, umožní ich stabilizáciu a naopak podpora na začatie podnikania mladých farmárov a malých fariem prispeje k zvyšovaniu počtu podnikateľských subjektov, čo povedie k rastu zamestnanosti. K zvyšovaniu zamestnanosti na vidieku tiež prispieva podpora investícií do lesných technológií, spracovania, mobilizácie a marketingu lesných produktov. Podpora vidieckej ekonomiky by mala byť sústredená do oblastí zameraných na využívanie potenciálu pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, zabezpečovania komunálnych služieb, poskytovania sociálnych služieb a v prípade poľnohospodárskych a lesohospodárskych podnikov aj do oblasti spracovania a marketingu nepoľnohospodárskych produktov. Pri návrhu a zavádzaní politík rozvoja vidieka je potrebné lepšie prepojenie medzi rôznymi subjektmi pôsobiacimi na vidieku a ich lepšia koordinácia, a to vertikálne (orgány štátnej správy a samosprávy na rôznych úrovniach – celoštátne, regionálne a miestne) aj horizontálne (podnikatelia, profesijné združenia, poľnohospodári atď.), malo by sa presadzovať uplatňovanie rozhodovacieho procesu „zdola nahor“. Čo si vy predstavujete pod pojmom "Diverzifikácia vidieckej ekonomiky", aké opatrenia je podľa Vášho názoru potrebné presadzovať? Bližšie rozpracovanie tejto témy nájdete v dokumente Diverzifikácia vidieckej ekonomiky

Posledná zmena

mojmir.kovar29
mojmir.kovar29

Iba Slovensko a Fínsko sú dva vidiecke štáty v rámci EU. Tejto skutočnosti musí zodpovedať aj stratégia slovenskej domácej i zahraničnej politiky. Základnou jednotkou diaspóry komunít vidieckych obcí (cca 50% z celkového počtu), je Rodina. Slovenský vidiek je jedinečným priestorom pre súťaživosť rozmanitých občianskych komunít a záujmových skupín (Líderka roka/www.vipa.sk/ - Dedina roka /www.sazp.sk/ a i. ) Rodinu, v zmysle sociálnom, vnímame predovšetkým ako hodnotu, ako konštantu vidieka. Ona je aj základným ekonomickým nástrojom prosperity štátu. Chceme, aby boli prijaté zákony, ktoré umožnia a podporia Rodinné podnikanie- najmä v poľnohospodárstve a to, v kontexte udržateľného rozvoja, aj zákony ako je Zákon o rodinnom podnikaní, ktorý umožní masové rozšírenie rodinných fariem, čo už úspešne funguje napríklad v susednom Poľsku. To isté už pre rok 2021, ako oznámila ministerka financií ČR Alena Šilerová, pripravujú aj v Česku. Dôležitý bude aj Zákon o ochrane rodiny, ktorý môže byť kritériom pre prijímané zákony z oblasti sociálna, zdravotníctva, výchovy a vzdelávania . Z hľadiska kondície obyvateľstva sú dôležité Zdravie a Zdravý životný štýl. Je známe, že lekárska starostlivosť nám pre udržateľnosť zdravia môže pomôcť len z 10%. Aký bude náš zdravotný stav, o tom z 50% rozhoduje náš životný štýl. Zdravý životný štýl je širokospektrálna téma, nie iba zdravotnícka. Zdravie, ktoré si želáme mať dobré a stále, poškodzuje veľa rizikových faktorov, ak sa manifestujú v disbalance viacerých faktorov (výživa- pohyb, spánok- stres- cudzorodé látky), podieľajúcich sa na budúcom životnom konforte- nekonforte každého jedinca. Rozvíjanie šikovnosti, zručnosti, návykov a formovanie postojov, dôležitých pre pevný charakter, je súčasťou výchovy v RODINE, a to v období prenatálnom, natálnom i postnatálnom (cca 0-4 r.), kedy sa z osoby formuje budúca osobnosť, nech už taká alebo iná. Tyršovo „V zdravom tele- zdravý duch platí aj dnes, najmä pri mládeži, ktorá čo skôr preberie pomyselné „kormidlo. “ Súčasný stav tejto populácie je však tristný. Prevažná väčšina z nich nezvláda kritiku, stres, rozhodovanie ... bežný život. Aspoň takto mladých ľudí vidí čoraz viac psychológov, učiteľov i katechétov. V prevažnej miere nám vyrastá neodolná a precitlivená generácia. Školy zaostávajú v práci na výchove emočnej inteligencie a odolnosti u detí, najmä na základných školách. Emočná inteligencia totiž zahŕňa rozvoj sebareflexie, ochotu premýšľať o sebe i o druhých a v neposlednom rade aj empatiu. Ďalšou oblasťou, v ktorej zaostávame, je oblasť rozvoja ducha, na ktorej stojí celá spoločnosť. Na zaostávanie duchovnej výbavy upozorňuje aj cirkev. Či za to môže viac výchova, alebo doba – je otázne. Ako môže byť v procese výchovy ohrozenej najmladšej generácie (najvyššia chorobnosť zo všetkých vekových skupín) užitočná generácia seniorov – je námetom pre špecializované výskumné pracoviská, najmä pedagogické. Vzdelanie, ako hodnota, nie je na Slovensku na úrovni najvyspelejších štátov, ako napr. veľkostne podobný Singapur. Návrat k hodnotám je garantovateľným východiskom z kríze, ktorú dnes slovenská spoločnosť zažíva. Osobný kontakt politika s občanom, prokrastinačná realizácia (chorobné odkladanie našich povinností na neskôr ) s minimom byrokracie a rýchle mikro + makro reformy vo vertikále, komunikácia a pomáhanie si navzájom - s rešpektom k základnej rovnici Zastupiteľskej demokracie (ZD =Zákon +Morálka) - to sú priame cesty konkrétnych riešení k tomu, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť v prosperite, ako ich garantuje Ministerstvo financií SR, prostredníctvom štátneho rozpočtu a slovenského Národného programu Rozvoja vidieka (2014-2020), v intenciách rozvoja Národného hospodárstva našej krajiny, ktorý je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2020, ktorý je aj výzvou pre všetkých zodpovedných občanov, najmä rodičov ... Mojmír Kovář

viliam.oberhauser30
viliam.oberhauser30

Najjednoduchšie je začať od spolkovej činnosti, ktorá existuje na vidieku. Spolky záhradkárov, drobnochovateľov a pod. Tam by sa dala rozvinúť produkcia špeciálnych produktov ako je zelenina, ovocie drobné hospodárske zvieratá. K tomu by mohlo byť pridružené obchod napríklad aj cieľavedomou podporopu predaja z dvora, ktorý má teraz nastavený množstvo administratívnych prekážok. Z rozvojom predaja z dvora by mohloísť aj podpora spracovania takto vyprodukovaných súrovín do potravinárskych produktov. Tam kde už existujú farmári, mimo veľkovýroby tak sa treba oprieť aj o nich. Na každej obci sú živnostníci. Ako prvých ich treba zmapovať čo dá obraz o ľudskom potencialy a samozrejme rovnako treba zmapovať aj surovinové zdroje. Z toho je možné robiť úvahy o možnostiach tvorby ďalších oblastí pre podnikanie v mieste bydliska.

garlik5128
garlik5128

Ručičky hodín sa približujú k povestnej dvanástej hodine nebezpečne rýchlo. Spretŕhané rodinné väzby a nástupníctvo mnohých remesiel a remeselnej poľnohospodárskej výroby sme už premeškali a preto môžeme uvažovať len o znovu vzkriesení a zmŕtvychvstaní vidieckej ekonomiky. odvážni pionieri a priekopníci, ktorí by sa chceli odvážiť vstúpiť na tento vratký a tenký ľad to veru nebudú mať ľahké. Napriek už dlhšie trvajúcim pokusom sme totiž stále iba na začiatku. Stále sa otáľa z najrôznejších dôvodov- raz legislatíva, raz financie, raz nežičlivosť prostredia, problémy s pozemkami a tak dokola- no, proste začarovaný kruh, len cesta von z neho akosi nevedie. Chýba odvaha, chýba podpora, chýba chýba od a po b,c,d,e,až po ef všetko - teda FŠETKO. Reformou vysokoškolského zákona a zmenou vzdelávacích programov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite sa dá očakávať ďalšie zhoršenie. Zlá situácia je na Poľnohospodárskych stredných školách, ktoré už nestíhajú dodať postačujúci počet záujemcov na udržanie štúdijných odborov v oblasti rastlinnej a živočíšnej produkcie, čiže sa zrejme nastúpi živelnosť v týchto oblastiach dôležitej súčasti poľnohospodárstva a postupný úpadok. Pritom je evidentné, že o chov hospodárskych zvierat je záujem - ale nie je záujem zo strany štátu. Farmy na chov hovädzieho dobytka a ošípaných sa postupne dostali a dostávajú do rúk zahraničných majiteľov, pôdu rôznou, najmä skrytou formou skupujú tiež zahraniční investori a ten zbytok využívaj na čerpanie dotácií naši domáci špekulanti ( česť výnimkám) na mulčovanie bez povinnosti preukazovať výsledky a bez povinnosti živočíšnej produkcie. Pritom by oživenie regionálnej poľnohospodárskej produkcie bolo také jednoduché a prinieslo by aj pracovné príležitosti. len by bolo potrebné ľudí zaangažovať! Vybudovať na okraji alebo hoci aj v strede obce predajný stánok s produktami regiónu.

stanislav.buchta31
stanislav.buchta31

Po vypuknutí koronakrízy sa na nejakú dobu zastavili aktivity a teraz sa pokračuje ešte intenzívnejšie, ako predtým (vnímame to ako príležitosť na prekonanie krízy).Napr. digitalizácia mení podnikateľskú stratégiu, čo vedie k zmene resp. k transformácii podnikateľských aktivít Inovácie i stimulujú kvalitatívnu zmenu digitálnej transformácie smerom k zvýšenému využívaniu práce z domu (home office), mobilnej práci. Pracovné aktivity sa stávajú flexibilnejšie.

1-5 of 5

Odpoveď do diskusie

Nemôžeš upravovať alebo odpovedať: Musíš sa prihlásiť alebo registrovať.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural