Fórum - Príspevky

Späť na Vízia pre atraktívny vidiek

Reštart vidieka po dopadoch pandémie COVID-19

Odoslať odpoveď
818 Prezretí
Moderator
Moderator

Súčasná kríza spôsobená pandémiou prináša zásadnú zmenu s obrovským a ďalekosiahlymi dopadmi na všetky sektory. Možno očakávať veľa významných a zásadných zmien v spoločnosti, ktorých potreba bola dlhodobo ignorovaná alebo bagatelizovaná. Nastal čas, aby sme sa prebudili z neudržateľnej ilúzie nášho doterajšieho života a zmenili naše myslenie a začali intenzívne pracovať na novej vízii našich spoločností, vrátane toho, aby sa vidiecke oblasti stali atraktívnymi voľbami pre život a investície. Pandémia zasiahla životy všetkých, zastavila život ako sme ho poznali doteraz a jej dopady je možné výraznejšie vnímať na vidieku. Na vidieku sa paralyzoval cestovný ruch, oslabila pôdohospodárska výroba a na plno sa prejavila nedostatočná infraštruktúra verejného zdravotníctva ako aj zvýšená sociálna izolácia na vidieku. Hlbšie sme si uvedomili aj našu neustále sa prehlbujúcu závislosť na dovozoch potravín. Odhalili a prehĺbili sa tak dôsledky viacerých dlhodobých hrozieb, ktorým čelia vidiecke oblasti a potvrdila sa naliehavá potreba oživiť a reštartovať vidiek. Okrem jedinečných výziev predstavuje toto obdobie aj jedinečnú príležitosť na prehodnotenie súčasných systémov a ich nové nastavenie smerom k trvalej udržateľnosti a odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom. Počas dlhých období zákazov vychádzania sa vidiecke oblasti javia ako atraktívnejšie pre život s nižšou koncentráciou ľudí a atraktívnymi životnými podmienkami a okolím. Rovnako vzrástol v lete počas krátkodobého uvoľnenia opatrení záujem o pobyty a dovolenky na Slovensku. Vnímať aj zmenu v spotrebiteľskom správaní s väčšou preferenciou domácej a lokálnej produkcie a vedomejšom a informovanejšom správaní pri nákupe. Z dlhodobého hľadiska sa v dôsledku pandémie môže zmeniť spôsob spotreby a výroby, návyky súvisiace s prácou na diaľku, význam kvality života a formy mobility, ktoré môžu predstavovať nové príležitosti pre udržateľný rast vo vidieckych regiónoch, predovšetkým v tých, ktoré sú úzko a dobre prepojené s metropolitnými centrami. Prehodnotenie globalizácie výrobných reťazcov by mohlo takisto priniesť nové príležitosti v niektorých vidieckych oblastiach. Vidiecke regióny majú veľký potenciál prinášať riešenia súčasných a vznikajúcich výziev a môžu významne prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja a európskej zelenej dohody tým, že budú reagovať na zmenu klímy, stratu biodiverzity a hospodársky pokles; poskytovaním opatrení týkajúcich sa zmierňovania emisií skleníkových plynov, biotopov a ekonomických príležitostí prostredníctvom udržateľnej výroby potravín a energie z obnoviteľných zdrojov. S cieľom spracovať dôkladnú analýzu dopadov pandémie na vidiek bol spracovaný anonymný dotazníkový prieskum, do ktorého je možné sa zapojiť prostredníctvom nasledovného linku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/polirur-covid. Výsledky dotazníka budú spracované a vyhodnotená a následne budú inkluzívnym a participatívnym spôsobom formulované odporúčania pre reštart vidieka.

Posledná zmena

1-1 of 1

Odpoveď do diskusie

Nemôžeš upravovať alebo odpovedať: Musíš sa prihlásiť alebo registrovať.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural