Fórum - Príspevky

Späť na Vízia pre atraktívny vidiek

Veda, vzdelávanie a prenos poznatkov

Odoslať odpoveď
1387 Prezretí
zuzana.palkova6
zuzana.palkova6

Politika EÚ v oblasti vzdelávania za kľúčové prvky považuje odborné vzdelávanie a prípravu, prostredníctvom ktorých občania získavajú vedomosti, zručnosti a kompetencie požadované v konkrétnych povolaniach a na trhu práce. Vzdelávanie rovnako ako podpora vedy, výskumu, vývoja a inovácií sú na Slovensku dlhodobo podfinancované, podceňované a nachádzajú sa ďaleko pod európskym priemerom. Pre Slovensko je charakteristický výrazný pokles záujmu o odborné vzdelávanie a prípravu všeobecne, v rezorte poľnohospodárstva je však tento pokles mimoriadne výrazný. Okrem nedostatočného ocenenia odborných a stredoškolských profesií spoločnosťou a predstavy poľnohospodárstva ako neperspektívneho a špinavého odvetvia, sa pod tento stav podpísal aj nepružný systém akreditácie nových študijných programov a zavádzanie nových kvalifikácií do Národnej sústavy kvalifikácií. Je nemysliteľné, aby v dobe Industry 4.0 a Google generácie žiadna stredná škola ani centrum odborného vzdelávania a prípravy neponúkalo študijný odbor zameraný na presné poľnohospodárstvo či digitálne poľnohospodárstvo. Je preto nevyhnutné zjednodušiť proces tvorby nových kvalifikácií, otvárania nových, atraktívnych študijných odborov na úrovni ISCED 3-4 a profesijne zameraných študijných programov na Bc. stupni štúdia. Nedostatočná je aj implementácia európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET) a skutočne efektívne zavádzanie systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET). O modulovom odbornom vzdelávaní sa na Slovensku už veľmi dávno ani len nehovorilo. Slovenský akademický a výskumný priestor bojuje dlhé roky s podfinancovaním, podpriemerným postavením v medzinárodnej konkurencii a nízkym záujmom o spoluprácu s praxou. Vlajkové lode poľnohospodárskeho výskumu a inovácií - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - pravidelne obsadzujú spodné priečky v rebríčkoch úspešných žiadateľov o medzinárodné granty. Riešenie aktuálnej situácie v oblasti vedy, vzdelávania a poradenstva nie je jednoduché, prvé kroky, okrem zvýšenia podielu HDP, by však mali smerovať k decentralizácii decentralizovať infraštruktúru pre vedu a výskum a metodickej podpore transféru inovácií z akademického/výskumného prostredia do praxe, napríklad prostredníctvom budovania spinoffov a startupov ako súčasť univerzít, resp. inkubátorov miestnych samospráv a priemyselných centier. Zvýšenie produktívnych investícií do vedy, výskumu a inovácií je možné dosiahnuť podporou sieťovania praxe (SME) s vysokými školami, výskumnými centrami a Slovenskou akadémiou vied. Táto spolupráca by mala smerovať k vytváraniu strategických partnerstiev s cieľom zapojiť sa do rámcových programov EÚ.

viliam.oberhauser30
viliam.oberhauser30

Pani profesorka to čo sa zanedbalo v posledných 30 rokov sa nedá napravovať od strechy. Darmo vy budete volať po nových študijných odboroch na vašej univerzite keď z laickej verejnosti nik ani nevie, že to čo popisujete o svetovej úrovni a trendoch vo vyspelých štátoch existuje.

Začať treba od najnižších stupňov vzdelávania a to od materských škôlok. Najnovšie poznatky totiž ukazujú, že deti treba podchytiť k remeselnej zručnosti už od 5-tich rokov. Pomôcť by v tom mohli aj spolky záhradkárov a drobnochovateľov. Také inkubátori formujúce mládež. Samozrejme aj pri základných školách kde by už mohli pomáhať v tom miestni farmári. Nutné je tiež obnoviť stredné školstvo, atď. To je ale beh na dlhé trate.

Zatiaľ ako dočasné provizorne riešenie by mohli byť kurzy a poradenstvo. Na to sú aj európske peniaze, ktoré ako prizanalo ministerstvo boli dané Agroinštitútu a neboli dostatočne čerpané. Zostalo tam kopu peňazí.

Minister chce dať peniaze roľníkom už od nula resp. jedného ha. Neviem či ste videli na TA3 (Bielikova Téma dňa) jeho diskusiu s Machom a v piatok hovoril o tom aj na výbore v NR SR. Mal z toho prenos na facebooku predseda výboru Karahuta. Minister trvá na tom aj napriek odporu SPPK, ktoré tlmočil Macho. Pre takto začínajúcich farmárov s výmerov pozemkov od 1-28 ha by ste mali ministrovi ponúknuť vzdelávanie a poradenstvo. Urobili by ste si očko. A vytvorili by ste si základňu pre formovanie kurzov a vzdelávania možno aj externou formou pre takýchto začínajúcich farmárov, ktorí by sa mali venovať špeciálnej produkcii a možno tí vzdelanejší by boli súci aj na nové technológie.

zuzana.palkova6
zuzana.palkova6

Ja s Vami plne súhlasím, pán Oberhauser. Máte úplnú pravdu v tom, že treba začať od podlahy - vrátiť na základné školy pestovateľské (a technické) práce, zjednodušiť tvorbu nových odborov a kvalifikácií na stredných školách a prestať velebiť vysokoškolské vzdelanie. Celý systém formálneho vzdelávania je veľmi nepružný a obávam sa, že s rezortnými inštitúciami MŠVVaŠ je to rovnaké ako s MPaRV - dlhoročné kádre, ktoré zaspali dobu...

Problém neformálneho vzdelávania, resp. kurzov a poradenstva je opäť vo formalizácii vzdelávania. Akreditácia kurzov je byrokratický proces a o necertifikované vzdelávanie je malý záujem. Pred časom MŠVVaŠ pracovalo na tzv. modulovom vzdelávaní, ktoré by dokázalo nahradiť aj formálne kvalifikácie. Ale myslím, že to ostalo nedokončené.

Na SPU máme viaceré odborné kurzy a skúšali sme kurzy ponúkať aj v rámci aj cez neziskové organizácie (napr. New Edu, n.o.), pre nezáujem sme to ukončili - a pritom máme kopec hotových kurzov využívajúcich napr. virtuálnu realitu, čo by mohlo osloviť najmä mladých.

Ale, aby som nebola len negativistická, ak máte kontakt na šikovného člena spolku záhradkárov či drobnochovateľov, veľmi rada sa do napr. do toho inkubátora pustím. Mimochodom, pred pár rokmi som obchádzala Slovensko a samosprávy s ponukou na školenie v tom, ako zriadiť v regióne taký inkubátor, ktorý by pomohol začínajúcim podnikateľom v agro-potravinárstve. Bohužiaľ bez záujmu :(

garlik5128
garlik5128

Pani profesorka, aj pán Oberhauser- máte pravdu v tom, že vzdelávanie je kontinuálny proces a v mnohých smeroch treba začínať naozaj veľmi skoro - naozaj v materskej škôlke. Keď si spomeniem, ako som ako trojročný vkročil v maštali deda pod jeho kone a hladkal ich po nohách so slovami: "Moje koníčky" a ako dedo, ktorý k nim tiež sám pristupoval opatrne a ako ma odtiaľ potichu vylákal a od radosti vystískal, tak mi je jasné, prečo som na prijímacích pohovoroch na VŠP v roku 1971 odpovedal na otázku, čo ma ako chlapca z mesta privádza k štúdiu zootechniky v Nitre, slovami- Mám rád kone. Naozaj u deda som sa opakovanie dostával do kontaktu s poľnohospodárstvom - naučil ma kosiť, nakovať kosu, nakŕmiť kone, podojiť kozu , nasypať sliepkam, nakŕmiť králikov.. Babka ma učila prácam v záhrade a narábať so senom . Na základnej škole v meste sme mali poľné práce v záhrade, rodičia mali malú mestskú záhradku v záhradkárskej osade. To všetko ma priviedlo k štúdiu na SPU, kde som zostal na doktoranskom štúdiu, neskôr učil na katedre Výživy a kŕmenia zvierat. Ešte v roku 2011 keď som odchádzal do dôchodku nebola situácia kritická- v tom čase som mal každý rok 3-4 končiacich diplomantov, ktorí boli zapálení pre živočíšnu výrobu a riešili diplomové práce na školskom poľnohospodárskom podniku v Kolíňanoch, Žiranoch a v Oponiciach. Vynikajúca inštitúcia Školský poľnohospodársky podnik, kde získavali zručnosti a skúsenosti. nechápem, čo sa stalo a ako je možné, že sa zootechnický štúdijný odbor a všeobecné poľnohospodárstvo dostal do útlmu a stal sa nezaujímavým. Žeby chyba názvu alebo neatraktívnosť? Pripúšťam- je to tvrdá práca , ale mám diplomantov, ktorí vydržali a stále sú nadšení...Niečo sme však povinní spraviť, pretože inak sa môžeme so živočíšnou výrobou na Slovensku rozlúčiť- kto to bude robiť bez skúsenosti? Budú len poniektorí nadšenci chodiť študovať do Maďarska, Poľska či Nemecka ako voľakedy dávno chodili štúrovci študovať do Halle ? V týchto krajinách je totiž úroveň poľnohospodárskych škôl v Gődőllő, Krakove a v Halle na vysokej úrovni. Je to krajná možnosť ale záchrana ešte existuje - len masovosť až nedosiahneme- nás končilo 180 v roku 1975 zootechnický štúdijný odbor, a v roku 1985 ešte stále 100 z nás pracovalo v odbore v praxi. Náš školský systém má množstvo nedostatkov a je podvyživený- pre poľnohospodárske školstvo treba rozhodne väčšiu podporu a viac peňazí. Stredné poľnohospodárske školy zanikajú a tým samozrejme aj základňa na výber študentov na Poľnohospodársku univerzitu. Poznám prípad, keď stredná škola mala záujem o "Projekt Zelená záhrada" s veľmi dobrým zámerom na vybudovanie učebnej základne a vzorkovnice sadu s úmyslom samozásobenia , keďže sa jednalo o internátnu strednú školu a bola neúspešná. Naprosto nepochopiteľné !!! Zbytočné čerpanie energiou a iniciatívou ľudí. Poznám absolventa tej školy, ktorý sa zúčastnil súťaže NajAgro chlapec na Agrokomplexe v Nitre- v súčasnosti má už ukončené magisterské štúdium na SPU a ide pokračovať na II.- inžinierskom stupni. Pritom chová doma ovce a majú rodinnú farmu. Do takých ľudí sa oplatí investovať. Keď inak nie, tak sa musíme prispôsobiť a začať organizovať doplnkové štúdium a poradenstvo pre záujemcov, možno aj nie absolventov Univerzity, pretože záujem o živočíšnu výrobu , respektíve rodinné farmy bude vždy pretrvávať. Po skúsenostiach z Rakúska si myslím, že rodinné farmy s pôdou a rastlinnou výrobou by nemali existovať bez živočíšnej výroby.

zuzana.palkova6
zuzana.palkova6

Všetkým nám je jasné, že poľnohospodárske vzdelávanie potrebuje zmenu - organizácie, obsahu aj propagácie. Navrhujem nasledovné:

  • so samosprávami (začať môžeme s mestom Nitra) a p. starostkou Zuzkou Valockou preskúmať možnosti rozšíreného obsahu vzdelávania na ZŠ zameraného na praktické aktivity v prírode;
  • so ŠIOV a p. riaditeľkou Andrejkou Bánovskou sa pozrieť na zjednodušenie zavádzania nových študijných programov na úrovni SŠ a schvaľovania odborných kvalifikácií; tiež by bolo dobré zistiť, kde zastal zámer MŠVVaŠ ohľadom modulového vzdelávania;
  • zlepšiť propagáciu poľnohospodárskeho vzdelávania na všetkých stupňoch a formách vzdelávania; propagovať existujúce neformálne (akreditované aj neakreditované) kurzy; osloviť mladých s príkladmi, že poľnohospodárstvo neznamená len "špinu", ale aj ochranu životného prostredia, inovácie a pracovné príležitosti;
  • čo sa týka VŠ a najmä SPU možno by bolo dobré osloviť absolventov a predstaviť ich úspešné uplatnenie v rôznych sektoroch poľnohospodárstva ako náborovú kampaň pre budúcich študentov; aj v aktuálne prebiehajúcom procese novej akreditácie máme šancu len vtedy, ak sa vrátime k tomu, v čom sme jedineční - k poľnohospodárstvu.
garlik5128
garlik5128

Úplný súhlas . dnes som hovoril telefonicky so svojim bývalým diplomantom a dnes stredoškolským profesorom, ktorý sa pravdepodobne dnes pripojí k našej diskusii. On je osobne skutočne dobrým príkladom úspešnosti absolventa SPU - už vychováva novú generáciu poľnohospodárov a naozaj súhlasím s tým, že nábor na štúdium na poľnohospodárskych odboroch- myslím tých "najpoľnohospodárskejších "- teda foto a zoo treba posilniť účasťou odborníkov z praxe na náboroch.

marietaokenkova9
marietaokenkova9

Vzdelávanie v pôdohospodárstve je dlhodobo na úpadku. Odkedy sme z ministerstva v procese decentralizácie odčlenili stredné školy na kraje, tak sa to výrazne prehĺbilo. Mnohé kraje v tom videli skôr zdroj financií z predaja budov a veľa škôl žiaľ ukončilo svoju činnosť a mnohé sa preorientovali na iné smery.

Pre Vidiecku platformu som robila na Koncepcii podpory lokálnych producentov a výrobkov v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde sme navrhovali vytvoriť akreditačný systém pre edukačné farmy pre deti zo základných a stredných škôl, vytvoriť manuál pre školy aj producentov a vytvoriť vzorové edukačné farmy v kraji. Žiaľ úvodné obrovské nadšenie zo strany kraja skončilo úplným fiaskom a koncepcia nakoniec nebola vôbec prerokovaná a skončila niekde na dne šuplíka úradníkov.

Napriek mnohým negatívnym skúsenostiam netreba sa vzdávať a hľadať stále nové inovatívne spôsoby.

Pre mňa je rodina základom výchovy a vzdelávania. Môj starý otec vlastnil role, ale keďže nám ich vzali, tak nikto v rodine už nemá k tomuto remeslu vzťah a väzbu. Preťal ho historický vývoj. Časť pôdy sme získali naspäť a prenajali sme ju malej rodinnej firme, ktorá na tej pôde hospodári s úctou. Moje deti chodia na farmy, salaše a poznajú zvieratká aj naše lokálne produkty, aj keď väčšinu života prežili v zahraničí. Súhlasím s tým úplne, že výchova a vytváranie väzieb začína v rodine.

zuzana.palkova6
zuzana.palkova6

Dala by som do pozornosti článok v Denníku N o jednom z problémov odborného školstva. Ako som už písala vyššie, zlý je systém a keď sa nezmení ten, ťažko nám pomôžu zanietení absolventi kedysi výborných poľnohospodárskych škôl.

https://dennikn.sk/blog/2300227/quo-vadis-slovenske-odborne-vzdelavanie/

1-8 of 8

Odpoveď do diskusie

Nemôžeš upravovať alebo odpovedať: Musíš sa prihlásiť alebo registrovať.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural