O projekte PoliRural

Projekt "PoliRural - na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí" je trojročný výskumný projekt financovaný Európskou komisiou cez výskumný a inovačný program Horizont 2020. Odštartoval v júni 2019 pod koordináciou Českej zemědelskej univerzity v Prahe. Spája kľúčové činnosti potrebné pre navrhovanie efektívnych vidieckych politík zameraných na ľudí a na budúcnosť, ktoré zároveň povedú k posilneniu vidieckeho obyvateľstva a k odolnejším vidieckym oblastiam.

Projekt je realizovaný inkluzívnym spôsobom za účasti vidieckych populácií, výskumníkov, expertov a tvorcov politík, ktorí majú spoločný záujem zjednotiť sa pri riešení bežných problémov.

Na projekte spolupracuje 37 partnerov z 15 krajín, vrátane Slovenska, ktoré je zastúpené Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (národný koordinátor), Agroinštitútom, štátny podnik, Vidieckym parlamentom na Slovensku a mestom Nitra. Kľúčovou zložkou projektu je práca s aktérmi na regionálnej úrovni v rámci prípravy 12 pilotov projektu. Slovensko je jediným z nich, ktorý zahŕňa územie celej krajiny a predstavuje tak pre nás jedinečnú príležitosť. 

Hlavným cieľom projektu PoliRural je zatraktívniť európske vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov. 

Zmeny vo vidieckych oblastiach, ako sú vyľudňovanie, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity, môžu síce prebiehať postupne pomaly, ale majú často nezvratný charakter. Tvorcovia politík môžu riadiť tento vývoj s cieľom zníženia negatívnych dopadov. Za týmto účelom potrebujú poznať efektívnosť v súčasnosti používaných nástrojov politík, ako aj to kto z nich v skutočnosti profituje a v akom rozsahu, aké budú hlavné hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj a ako ovplyvnia ľudí, planétu, príjmy a využitie pôdy. Ak majú byť tieto poznatky skutočne užitočné musia prekonať tradičné sektorové myslenia a pretaviť sa do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom. 

Projekt sa realizuje v 5 na seba nadväzujúcich krokoch:

  1. Analýza potrieb.
  2. Párovanie intervencií. 
  3. Zhodnotenie politík.
  4. Výhľad do budúcnosti.
  5. Transformácia politík.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural