Projekt PoliRural vo finále

Výskumný a inovatívny projekt Horizontu 2020 v skratke známy ako PoliRural (Politiky pre vidiek) zavŕšil svoju štvorročnú púť. Štyria partneri zo Slovenska (VIPA na Slovensku, Agroinštitút a mesto Nitra) pod taktovkou SPU v Nitre mali príležitosť byť súčasťou tohto zatiaľ najväčšieho konzorcia v slovenských podmienkach.
Z 12 pilotných regiónov bol slovenský prezentovaný na mnohých fórach ako najúspešnejší, najlepšie ilustrujúci čo sa dá dosiahnuť v rámci týchto prestížnych výskumných projektov EK. Záverečné hodnotenie EK je vysoko pozitívne, nielen s ohľadom na obrovské množstvo výstupov projektu a jeho komplexnosť a náročnosť, ale aj z hĺadiska toho, že vidno vo všetkých aktivitách veľmi konzistentný rámec, napriek rozmanitosti veľkého počtu participujúcich regiónov.

Slovenský pilot bol jediným pokrývajúcim územie celej krajiny, keďže väčšina politik pre vidiek sa tvorí na celoštátnej úrovni.  Ambíciou bolo od začiatku vytvoriť v širokom konzultačným mechanizme participatívne so zainteresovanými aktérmi na vidieku Víziu pre atraktívnejší vidiek. Slovenský vidiek sme vždy považovali za atraktívny a preto sme sa sústredili na to, ako ho spraviť ešte atraktívnejším pre život, prácu, investície a rekreáciu. Dokument Vízie sa tvoril postupne v priebehu troch rokov a do jeho tvorby sa zapojilo viac ako 1700 ľudí v 17 postupných fázach. Zámer vypracovať Víziu bol po úvodnom ročnom výskume prezentovaný na Dni vidieka v NR SR v septembri 2020 a s výstupom sme sa tam vrátili zas v októbri 2022. Vidiek je téma, ktorá spája naprieč politickým spektrom. Aktívne sa mu však venuje len zopár poslancov. Zakotvenie doktríny pre atraktívnejší vidiek do ústavného zákona v horizonte roku 2024 je preto otázne. Kľúčové preto je, či sa nájde silný podporovateľ tejto myšlienky toľko potrebnej dlhodobej stability, kontinuity a jasného strategického smerovania pre náš vidiek naprieč všetkými sektormi ekonomiky a spoločnosti ako takej. Ak nám skutočne záleží na našom vidieku a nie sú to len prázdnej slová, tak je potrebné aj aktívne a zanietene konať. Vízia ako výstup z projektu je vstupom do ďaľších konzultačných mechanizmov, ktoré sa zahájili v poslednom roku trvania projektu a plynule pokračujú ďalej. 


V spolupráci s MPRV SR, VIPA na Slovensku a ZMOS sa vo februári t.r. odštartovala vo Zvolene séria spoločných konferencií pod názvom “Atraktívnejší vidiek”, ktorá bude pokračovať na východe Slovenska a trvať dovtedy, kým nenájdeme spoločnú reč a riěsenia mnohých problémov a tlakov, ktoré na vidieku pretrvávajú alebo vznikajú nové v dôsledku bezprecedentného množstva kríz a potreby implementácie množstva nových strategických dokumentov EÚ, ako napr. Zelená dohoda, reforma SPP atď. Ide o bezprecedentné spájanie síl pre vidiek, ktoré veríme, že vytrvá a bude mať mnoho zmysluplných výstupov aj konkrétnych pozitívnych zmien vo vidieckom živote.


Kapacity ľudí na vidieku pre to nie sú v súčasnosti adekvátne, aby sa to dalo zvládnuť. Foreseight a inovatívne nástroje sú preto veľmi dôležitým pomocníkom na to, ako lepšie prednastaviť existujúce politiky pre vidiek, ale vytvoriť podľa skutočnej potreby nové. Hlavným motivačným faktorom by mali byť ľudia žijúci na vidieku a znalosť, ako fungovali doterajšie politiky pre vidiek, čo sa v praxi osvedčilo a čo nie. Do celého procesu rozhodovania o politikach pre vidiek by mali byť aktívne zapájaním ľudia žijúci na vidieku za podmienky, že sú pre to vytvorené adekvátne personálne, odborné a finančné kapacity. Bez reformy riadenia politík pre vidiek nie je možné očakávať pozitívnu zmenu. Mnohé inovatívne technológie, vyvinuté v rámci projektu na podporu tvorby politík žiaľ nie sú v slovenských podmienkach využiteľné kvôli nedostupnosti kvalitných údajov a dát, ako aj verejne dostupných stratégii a dokumentov. Napriek pôvodnému nadšeniu ako by nám pomohol Index atraktívnosti vidieka, dotovanie textu alebo systémové dynamické modelovanie, sme sa museli zmieriť so slovenskou realitou, že rozhodnutia sú prijímané bez adekvátnych dát, bez skutočného poznania dopadov prijímaných politík na vidiek. Technológie sú nám ako výstup projektu dostupné a záleží na tom, či sa nájde niekto kto bude mať záujem aj tieto dáta zbierať a keď sa tak stane budeme sa môcť pozrieť aký dopad bude mať to ktoré rozhodnutie na náš vidiek. Realita dnešných dni je taká že jedno si myslíme a druhé sa v skutočnosti deje lebo pri prijímaní rozhodnutí sa nezohľadňujú mnohé hnacie sily ovplyvňujúce vývoj na vidieku.
V rámci projektu sa odviedol obrovský kus práce, za čo patrí vďaka všetkým zanieteným partnerom a dôležité je nestratiť tempo a pokračovať ďalej, lebo náš vidiek si to zaslúži a sme jeho veľkými dlžníkmi. Za týmto účelom bol vytvorený Monitorovací výbor ktorého úlohou je niesť pochodeň ďalej a jeho čestným členom patrí tiež vďaka.

V kategórii Aktuality zo dňa 10 mar. 2023.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural