Vízia pre atraktívny vidiek

Poďme spoločne viac zatraktívniť vidiek pre život, prácu a investície.

 

Pridajte sa k nám, ak vás zaujíma VIDIEK. Nás zaujíma Váš názor a skúsenosti. Radi by sme ich zúročili pri príprave dlhodobej vízie pre slovenský vidiek. Našou ambíciou je prijať ústavný zákon, ktorý by zaručoval dlhodobú orientáciu týmto smerom bez zásadnejších zásahov jednotlivých vlád. Veríme, že len tak je možné dosiahnuť skutočný a stabilný rozvoj vidieka na Slovensku.

Pre nás je kľúčová INKLUZIVITA a PARTICIPATÍVNOSŤ. Sme otvorení všetkým bez rozdielu. Osobitne vítame zapojenie ľudí žijúcich na vidieku alebo plánujúcich sa tam presťahovať, ako aj tvorcov politík a výskumníkov, expertov na vidiek. Môžete sa zapojiť do ktorejkoľvek etapy spoločnej prípravy vízie. Uvítame, ak budete v tom spolu s nami od začiatku až do úspešného konca. Spoločne budujeme záujmovú komunitu zainteresovaných strán, t.j. všetkých ktorým záleží na vidieku. Ide o proces kolektívneho vzájomného učenia sa a spoznávania sa, ktorý povedie k silnejšiemu konečnému výsledku.

PREČO potrebujeme víziu?

Zmeny vo vidieckych oblastiach, ako sú vyľudňovanie, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity, môžu síce prebiehať postupne pomaly, ale majú často nezvratný charakter. Tvorcovia politík môžu riadiť tento vývoj s cieľom znížiť jeho negatívne dopady. 

Ako sme sa PRIPRAVILI? 

Celému procesu prípravy vízie predchádzali aktivity počas jedného roka rozdelené do nasledovných krokov:

 1. Definovanie atraktívnosti vidieka.
 2. Definovanie vyhlásenia o celkovej ambícii vízie.
 3. Zozbieranie a analyzovanie potrieb.
 4. Vývoj nových inovatívnych nástrojov.

DEFINÍCIA atraktívnosti vidieka

Definícia pojmu „atraktívnosť vidieka“ sa v priebehu projektu upravuje a vyvíja. V súčasnej fáze predstavuje udržateľné vidiecke spoločenstvo s prístupom k vysoko kvalitným verejným službám, prosperujúce a rozmanité miestne hospodárstvo, v ktorom sú pôdohospodárske aktivity  doplnené udržateľným cestovným ruchom a inými formami zamestnania. Existuje atraktívny, ekologicky bohatý a prístupný vidiek, v ktorom sa zachováva a vylepšuje životné prostredie a biodiverzita. V skratke „Atraktívnosť vidieka“ je životaschopné, zdravé a príjemné miesto na život, prácu a návštevu.

Celková AMBÍCIA/VÍZIA pre vidiek bola predbežne zadefinovaná nasledovne:

Zvýšiť atraktívnosť vidieka, blahobyt súčasného vidieckeho obyvateľstva a prilákať nováčikov bez ohrozenia symbiózy medzi mestom a vidieckymi oblasťami, zavedením politík odrážajúcich potreby miestnych podnikateľov a dopyt miestneho obyvateľstva, ochranu životného prostredia a biodiverzity.

Zaviesť nový spôsob rozhodovania a vykonávania verejných politík v spolupráci a konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami vo všetkých fázach.

POTREBY vidieka boli identifikované v 6 postupných krokoch:

 1. Dotazníkový prieskum trvajúci mesiac (február 2020) so 157 respondentmi bol rozdelený do 7 tematických okruhov:
  • dostupnosť verejných a iných služieb
  • rekreačné a spoločenské aktivity
  • životné podmienky, kvalita života a životný štandard
  • demografický a ľudský kapitál
  • podnikanie, ekonomika a inovácie
  • sociálne a kultúrne aspekty vidieckych oblastí
  • životné prostredie a biodiverzita
 2. SWOT analýza silných a slabých aspektov slovenského vidieka umožnila lepšie porozumieť tomu, čo robí vidiecke oblasti a profesie atraktívne alebo neatraktívne pre usadené obyvateľstvo, ako aj pre nedávnych alebo potenciálnych nováčikov. Zároveň poskytuje cenné informácie o tom, ktoré aspekty atraktívnosti vidieka je potrebné posilniť alebo zlepšiť a ktoré sú už na dobrej úrovni. 7 tematických okruhov bolo zoradených podľa priorít a v rámci nich identifikované prioritné témy.
 3. Prostredníctvom workshopu boli dotazníkom identifikované prioritné témy konzultované a doplnené s aktérmi na vidieku v rámci panelu PoliRural. 
 4. Identifikovaných bolo celkovo 64 potrieb na slovenskom vidieku. 
 5. Zosumarizované boli do užšieho kruhu vzájomne súvisiacich 32 potrieb. 
 6. V spolupráci s obcami, mestami a VÚC-kami bolo identifikovaných 6 kľúčových potrieb zoradených podľa stupňa priority: 
  1. podporiť tvorbu pracovných príležitostí s primeraným mzdovým ohodnotením a so zreteľom na podporu malých a stredných podnikov, ekologických firiem a udržateľných podnikov (obehová ekonomika)
  2. rozvinúť vhodné podmienky pre rozvoj udržateľného pôdohospodárstva a lesného hospodárstva cez prijatie dlhodobej vízie, obnovenie potravinovej sebestačnosti, podporu lokálnej produkcie, zvýšenie objemu štátnej pomoci, zvýšenie transparentnosti prideľovania priamych platieb a projektových podpôr Programu rozvoja vidieka, venovanie osobitnej pozornosti mladým, malým a rodinným farmárom
  3. vytvárať udržateľné obývanie vidieka v kontexte zmeny klímy s dôrazom na udržateľné využívanie prírodných zdrojov a prijímanie environmentálnych opatrení v krajine
  4. zlepšiť vhodné možnosti bývania vo vidieckych oblastiach
  5. zlepšiť kvalitu poskytovania verejných služieb
  6. zvýšiť počet živých komunít a miestnych aktivít zameraných na občanov, vrátane podpory miestnych organizácií propagujúcich regionálne špeciality, remeslá, tradície.

NOVÉ informačné nástroje vyvinuté v rámci projektu zahŕňajú:

Dolovanie textu (text mining) 

Predstavuje využívanie pokročilého nástroja vyhľadávania textu pri tvorbe politiky. Dolovanie textu môže pomôcť pri spracovaní obrovského množstva informácií a za nízku cenu objaviť nové vedomosti. Využíva zložité algoritmy a najmodernejšie technológie. Aplikácia výrazne šetrí čas na zhromažďovanie údajov a spracovanie informácií. Asi najväčším prínosom dolovania textu, je to, že zvyšuje diskusiu o politike medzi občanmi, pretože použitie techník dolovania textu na online obsah nachádzajúci sa na fórach alebo na sociálnych médiách môže zvýšiť šance občanov na vypočutie ich hlasov tvorcami rozhodnutí.

Inovačné centrum pre politiky hub.polirural.eu

Umožňuje aktívne zapojenie všetkých zainteresovaných aktérov do procesu prípravy a implementácie regionálnych politík. Ide o verejné užívateľské rozhranie, ktoré predstavuje inovácie projektu. Je to centrálny a virtuálny priestor, v ktorom všetky zainteresované strany sa stretnú a podelia sa o svoje potreby a výsledky, ktorými sa majú zlepšiť politiky a rozhodovanie na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

Systémové dynamické modelovanie semex.io 

Zvolený prístup predvídania je strategický a modulárny nástroj ako systémové dynamické modelovanie (SDM) sa používajú na skúmanie alternatívnych budúcich vízií pre vidiecke oblasti na základe scenárov využívajúcich participatívny prístup, ktorý podporuje vysokú úroveň zapojenia zainteresovaných strán.

SDM v priebehu času skúma príčiny a účinky a pripúšťa, že komplexné interakcie a spätná väzba medzi subsystémami sa nevyskytujú súčasne a nie sú pozorovateľné v rovnakom priestore.

Aké sú OČAKÁVANIA?  

Našim cieľom je ZJEDNOTIŤ SA pri riešení bežných problémov a ZATRAKTÍVNIŤ vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov. Radi by sme prispeli k posilneniu postavenia vidieckeho obyvateľstva a napomohli rozvoju vidieckych regiónov. Slovensko je prevažne vidiecka krajina a vidiek si zaslúži osobitnú pozornosť. Veríme, že vízia vypracovaná v robustnom procese za celospoločenského konsenzu je veľmi dobrým predpokladom toho, aby slúžila ako východiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí.

Podieľať sa na tvorbe nových opatrení alebo upraviť existujúce tak, aby boli zamerané na ľudí a na budúcnosť zohľadňujúc názor všetkých zainteresovaných aktérov, pričom rozhodovanie má byť založené na dôkazoch o výkonnosti a efektívnosti v súčasnosti používaných nástrojov politík (kto z nich v skutočnosti profituje a v akom rozsahu) a o možných dopadoch nových opatrení. Využiť pri tom moderné informačné technológie cez novo vytvorené inovačné centrum.

Záleží nám na získavaní poznatkov o politikách zo širšieho okruhu zdrojov a na väčšej participatívnosti na procesoch týkajúcich sa vidieka. Radi by sme dali priestor aj na vyjadrenie obáv vylúčených skupín, napr. ženy, mladí ľudia, noví účastníci atď.

Máme ambíciu spoločne prekonať tradičné sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom.

Reagujeme na potrebu lepšie strategickej pristupovať k rozvoju vidieka, ktorý má zahŕňať diverzitu vidieckeho života, vidieckych miest a profesií. Preto chceme zabezpečiť dlhodobú stabilnú politiku pre vidiek podloženú dlhodobým výhľadom. 

Aký očakávame VÝSLEDOK?

Spoločným úsilím identifikujeme hlavné hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj na vidieku a zadefinujeme spoločnú víziu pre vidiek, ako aj nástroje a politiky potrebné pre jej dosiahnutie. Vytvoríme spoločne nezávislé odporúčania pre tvorcov politík podložené robustným konzultačným procesom.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural